Δήμος Γαλατσίου: Μέχρι τη Δευτέρα 4/10 οι αιτήσεις για τις 6 θέσεις γυμναστών και νοσηλευτών στον Πολιτιστικό – Αθλητικό Οργανισμό

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Μέχρι τη Δευτέρα 4/10 οι αιτήσεις για τις 6 θέσεις γυμναστών και νοσηλευτών στον Πολιτιστικό – Αθλητικό Οργανισμό

Στην πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου τεσσάρων καθηγητών φυσικής αγωγής και δύο νοσηλευτών θα προχωρήσει ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» για την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων άθλησης και δραστηριοτήτων στο Άλσος Βέικου και στα Στέκια Νεολαίας.

Τα έξι (6) άτομα θα έχουν ως αντικείμενο την εκγύμναση των αθλούμενων μελών, τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών» και την παροχή νοσηλευτικής βοήθειας και η σύμβασή τους θα έχει συνολική διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Συγκεκριμένα απαιτούνται ένας καθηγητής φυσικής αγωγής με ειδικότητα γιόγκα, ένας με ειδικότητα την αεροβική γυμναστική, ένας για pilates, ένας για παραδοσικούς χορούς και δύο νοσηλευτές.
Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο ΑΣΕΠ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
– Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146, Γαλάτσι, υπόψιν κας Παναγιώτας Σπανού (τηλ. Επικοινωνίας 213.2055356).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας www.galatsi.gov.gr
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Μίσθ. Έργου ΣΜΕ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Μίσθ. Έργου ΣΜΕ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή