Σε ποιους Δήμους και Περιφέρειες πάνε τα 52 άτομα ειδικών κατηγοριών για τις προσλήψεις του 2021

ΕΛΛΑΔΑ
Σε ποιους Δήμους και Περιφέρειες πάνε τα 52 άτομα ειδικών κατηγοριών για τις προσλήψεις του 2021

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3524 Τεύχος Β’ 2 Αυγούστου 2021 η Απόφαση Αριθμ. 56363 για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Οι προσλήψεις αφορούν την υπ’ αρ. 42/30-09-2020 πράξη έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2021, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται επτακόσιες σαράντα τρεις (743) θέσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού και β’ βαθμού.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, ανέρχεται στις πενήντα δύο (52).

Η απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Α’ 220), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

Δείτε εδώ πώς κατανέμονται οι θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή