Δήμος Γαλατσίου: Η νέα σύμβαση παραχώρησης του Παλαί

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Η νέα σύμβαση παραχώρησης του Παλαί

«Η ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.) εκμισθώνει στο Δήμο το σύνολο της εγκατάστασης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, το οποίο ανήκει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ (…) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, αρχόμενο από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για πέντε (5) επιπλέον έτη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών.» Αυτά αναφέρονται στη σύμβαση που υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ Διονύσιος Βλαστός και ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος και αφορά την παραχώρηση το σύνολο των χώρων του Παλαί στον Δήμο μας.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περασμένης Τρίτης κοινοποιήθηκε στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων το πλήρες κείμενο της σύμβασης όπου περιγράφονται οι όροι της παραχώρησης, η διάρκεια, το μίσθωμα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δήμου Γαλατσίου επί του ακινήτου αυτού.
Η διάρκεια, λοιπόν, της μίσθωσης ορίζεται και συμφωνείται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, αρχόμενο από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για πέντε (5) επιπλέον έτη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών.

Η παράδοση του ακινήτου θα λάβει χώρα την ίδια μέρα με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης υπογραφομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.
Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την Εκμισθώτρια σε περίπτωση λήψης απόφασης της Εκμισθώτριας για την αξιοποίηση της εγκατάστασης σε συνεργασία με ιδιωτικό φορέα.
Το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση του συνόλου του Ολυμπιακού κέντρου Γαλατσίου συμφωνείται σε ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο μίσθωμα εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 ευρώ) πλέον ποσοστού 30% επί των πάσης φύσεων εσόδων, αφαιρουμένων φόρων και τελών, που θα εισπράξει ο Δήμος ή αμιγής επιχείρησή του από μισθώματα τρίτων στους οποίους ο Δήμος δύναται να παραχωρεί δικαίωμα εκμετάλλευσης.
Έναντι καταβολής του ελάχιστου εγγυημένου ετησίου μισθώματος, ο Δήμος Γαλατσίου εκχωρεί στην ΕΤΑΔ με την παρούσα σύμβαση το δικαίωμα εκμετάλλευσης του στεγάστρου όλων των επιμέρους τμημάτων της ολυμπιακής εγκατάστασης και βοηθητικού χώρου κάτω από αυτό μέγιστης συνολικής επιφάνειας 50 τμ.
Σε περίπτωση που το ετήσιο μίσθωμα από την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του στεγάστρου της ολυμπιακής εγκατάστασης είναι μηδενικό ή υπολείπεται του ποσού των 140.000,00 ευρώ, ο Δήμος Γαλατσίου υποχρεούται στην καταβολή της διαφοράς, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται το συμφωνηθέν ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο μίσθωμα για την εκμίσθωση της ολυμπιακής εγκατάστασης Γαλατσίου.
Το ποσοστό 30% που οφείλει να καταβάλει ο Δήμος Γαλατσίου επί των πάσης φύσεως εσόδων, αφαιρούμενων φόρων και τελών, που θα εισπράττει ο Δήμος ή αμιγής επιχείρησή του από μισθώματα τρίτων στους οποίους ο Δήμος δύναται να παραχωρεί δικαίωμα εκμετάλλευσής, θα καταβάλλεται από το Μισθωτή ανά εξάμηνο, το αργότερο έως το τέλος Αυγούστου και έως το τέλος Φεβρουαρίου.
Κατά την υπογραφή της παρούσας, ο Μισθωτής παρέδωσε στην ΕΤΑΔ την υπ’ αριθμ. 850ILG2192970 και με ημερομηνία έκδοσης 13.04.2021 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ποσού 70.000,00 ευρώ και ισχύος μέχρι την 10.04.2026.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
Ο Δήμος Γαλατσίου οφείλει να χρησιμοποιεί το μίσθιο για τις χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Ν. 3342/2005, στο οποίο ορίζεται ότι «στο Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου επιτρέπονται µέσα στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις, πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις:
α. Εµπορικά καταστήµατα, χώροι εστίασης κοινού,
β. Πολιτιστικές εκδηλώσεις,
γ. Θεµατικός χώρος ψυχαγωγίας.»
Ρητά συμφωνείται ότι ο Δήμος Γαλατσίου δεν θα προβάλει οποιοδήποτε κώλυμα, αντιθέτως θα συνδράμει την ΕΤΑΔ στην όποια ενέργεια τυχόν επιχειρηθεί από την εταιρεία για τροποποίηση του πλαισίου των επιτρεπομένων χρήσεων της Ολυμπιακής εγκατάστασης.
Όπως και νά’χει το Γαλάτσι οφείλει να τηρεί τα ακόλουθα:
(α) να λαμβάνει την έγγραφη έγκριση της ΕΤΑΔ, αφού την έχει ενημερώσει προηγουμένως εγγράφως για όλες τις σκοπούμενες επεμβάσεις, ήτοι ενδεικτικά τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις, διαρρυθμίσεις, εσωτερικές ή εξωτερικές, προσθήκες, επεμβάσεις, αναδιατάξεις ή τροποποιήσεις και γενικά για όλες τις τροποποιήσεις της υφιστάμενης κατάστασης του Μισθίου.
(β) να τηρεί τις διατάξεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τους περιορισμούς χρήσης και να εφοδιάζεται με όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.
(γ) να λαμβάνει κατά την εκτέλεση τυχόν έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία,
(δ) να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και να τηρεί τις διαδικασίες των αρχαιολογικών, δασικών και λοιπών υπηρεσιών,
(ε) γενικά να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, διατάξεις, κανόνες και κανονισμούς.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Δήμος Γαλατσίου υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση του Μισθίου και να το συντηρεί και να το διατηρεί σε άριστη κατάσταση. Ευθύνεται για την άμεση, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης, φθοράς ή ζημίας που θα προκληθεί στο Μίσθιο.
Συμφωνείται ρητά ότι η ΕΤΑΔ δεν θα φέρει καμία ευθύνη ούτε θα έχει καμία υποχρέωση έναντι του Δήμου Γαλατσίου ή τρίτων για συντήρηση του Μισθίου, αντικατάσταση εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, επισκευές ή βελτιώσεις, αναγκαίες ή επωφελείς ή επιβαλλόμενες από γεγονότα ανωτέρας βίας, τυχηρά ή από τη συνήθη χρήση και τη συμφωνούμενη δια της παρούσας χρήση και λειτουργία, ή για φθορές ή βλάβες στο Μίσθιο ή τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και εάν προκληθούν, ιδίως εξ αιτίας ή εξ αφορμής εργασιών που θα πραγματοποιήσει ή πραγματοποίησε από την έναρξη της σύμβασης μέχρι την υπογραφή της ο Μισθωτής στο Μίσθιο, για τα οποία αποκλειστική ευθύνη θα υπέχει ο Μισθωτής.
Επιλέον συμφωνείται πως είναι δυνατή η όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών υποµίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του Μισθίου ή μέρους αυτού, µετά ή άνευ ανταλλάγματος, από το Μισθωτή σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν έγκρισης της Εκμισθώτριας. Σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο μισθωτικό έτος η υπομίσθωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την υπόλοιπη διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Τυχόν συμβάσεις που ο Μισθωτής έχει συνάψει από την έναρξη της μίσθωσης μέχρι την υπογραφή της παρούσης θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στον Εκμισθωτή εντός 30 ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
Οι επιτρεπόμενες κατά τα ανωτέρω συμβάσεις υπομίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης του Δήμου με τρίτους θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικώς τον όρο ότι, σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης από οποιαδήποτε αιτία, λύονται αυτοδικαίως και οι συμβάσεις υπομίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης. Η Εκμισθώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του υπομισθωτή ή του παραχωρησιούχου από την αιτία αυτή.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ο Δήμος Γαλατσίου υποχρεούται να ασφαλίζει με δικά του έξοδα το Μίσθιο, μη συμπεριλαμβανομένων των χώρων για τους οποίους η ΕΤΑΔ διατηρεί το δικαίωμα μίσθωσης (στέγαστρο), συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών και εξοπλισμού του, σε αξιόπιστη και νομίμως συνάπτουσα ασφαλίσεις στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία: (α) κατά παντός κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κινδύνων πυρκαϊάς, θεομηνίας, κεραυνού, καπνού, κακόβουλης πράξης, θύελλας, πλημμύρας, καταιγίδας, σεισμού, καθίζησης, κατολίσθησης, διάρρηξης σωληνώσεων (ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης), (β) για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για απαιτήσεις σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που τυχόν συμβούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εξαιτίας ή εξ αφορμής αυτής, συμπεριλαμβάνοντας στο ασφαλιστήριο την ΕΤΑΔ ως συνασφαλιζόμενη. Οι κίνδυνοι που θα συμπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο καθώς και το ύψος της ασφαλιστέας αξίας θα εγκρίνονται από την ΕΤΑΔ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή