Δύο μεγάλα έργα για το Γαλάτσι στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δύο μεγάλα έργα για το Γαλάτσι στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό βασικών υποδομών του Δήμου Γαλατσίου αλλά και τη δημιουργία νέων, η δημοτική αρχή πρόκρινε για ένταξη στο πρόγραμμα Ανάπτυξης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» δύο σημαντικά έργα για την πόλη μας. Πρόκειται για την πλήρη ανακατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βέικου, έργο προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ, και την κατασκευή διπλού βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

Την υποβολή των έργων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Αντώνης Τρίτσης» και την αποδοχή της κάλυψης του υπόλοιπου ποσού με ιδίους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.
Στις 24/07/2020 Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από τους Δήμους, για τη χρηματοδότηση τους για παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 400.000.000,00 ευρώ.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση, η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του ν.4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το σκοπό αυτό. Κάθε δυνητικός Δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με μέγιστο συνολικό αριθμό δύο (2) κύριων υποέργων.
Συνεπώς, ο Δήμος Γαλατσίου πρόκειται να καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης για το έργο: «Δημιουργία και αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου Γαλατσίου» με υποέργο (1) «Κατασκευή διπλού βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού σταθμού» και υποέργο (2) «Ανακατασκευή του κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βεΐκου».
Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός της πρότασης υπερβαίνει το μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό και το έργο δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δικαιούχου.
Για την υποβολή της πρότασης του Δήμου εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι απαραίτητες ανάγκες του Δήμου και η Τεχνική Υπηρεσία θα εκπονήσει τις σχετικές μελέτες.
Το προτεινόμενο έργο του Δήμου έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό ως κάτωθι:
• Κατασκευή διπλού βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού σταθμού
3.500.000,00 ευρώ
• Ανακατασκευή του κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βεΐκου
9.000.000,00 ευρώ
• Συνολικός Προϋπολογισμός: 12.500.000,00 ευρώ
Η πρόταση της δημοτικής αρχής εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Γαλατσίου Γεώργιο Μαρκόπουλο για να υπογράψει οπουδήποτε χρειαστεί (συμβάσεις, ρήτρες κλπ) για τον ανωτέρω σκοπό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή