Παράταση έως 31 Μαρτίου για την υποβολή των Πόθεν Έσχες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παράταση έως 31 Μαρτίου για την υποβολή των Πόθεν Έσχες

Παράταση κατά έναν μήνα, δηλαδή έως τις 31/3/2021, για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες, που λήγει την Κυριακή 28/2/2021, δίνεται με τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, η τροπολογία που κατατέθηκε αναφέρει ότι «δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.1.2021 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και την 31η.3.2021».

Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο και εφόσον αυτή (η ιδιότητα) του δημιουργεί υποχρέωση υποβολής προς όργανο ελέγχου, στο οποίο η περιουσιακή του κατάσταση δεν είναι γνωστή κατά την 31/12/ΧΧ του προηγούμενου έτους.
Πρόστιμα για το Πόθεν Έσχες επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:
– Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση
– Σε όσους υποβάλλουν ανακριβή δήλωση
– Σε όσους δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση
Μάλιστα, σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής ως και 30 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 200 ευρώ. Μετά την πάροδο των 30 ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 800 ευρώ.
Επίσης, υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ημεδαπής και αλλοδαπής κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας, υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) και των ανήλικων τέκνων αυτών, την αξία και τον τρόπο κτήσης αυτών. Η υποχρέωση υποβολής αρχικής Δ.Π.Κ. πρέπει να εκπληρωθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας της παρ. 1 του άρθρ. 1 του ν.3213/2003, όπως ισχύει.
Η Δ.Π.Κ. είναι κοινή για τον υπόχρεο και τον/την σύζυγο ή του προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.). Ο υπόχρεος καταχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, του/της συζύγου της/του, ή του Μ.Σ.Σ. και των ανήλικων τέκνων τους οριστικοποιεί τη Δ.Π.Κ. του και στη συνέχεια εγκρίνεται η Δ.Π.Κ. από τον/την σύζυγο ή το Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του/της συζύγου της/του, ή του Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου, να υποβληθεί κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται, χωρίς έγκριση, μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να επιλέξει το σχετικό με την άρνηση checkbox και ταυτόχρονα να αναφέρει στις παρατηρήσεις το γεγονός της άρνησης ή της αδυναμίας, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του ετέρου προσώπου.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι οι νέες κατηγορίες υπόχρεων μετά την τροποποίηση του ν. 3213/2003 βάσει των διατάξεων των ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α 186/30.10.2018), ν.4582/2018 (ΦΕΚ Α 208/11.12.2018), ν.4590/2019 (ΦΕΚ Α 17/7.2.2019), ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α 96/12.5.2020) και ν.4711/2020 (ΦΕΚ Α 145/29.7.2020) είναι:
• Οι εκδότες ημερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018).
• Οι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων (δεν αφορά στους Γ. Διευθυντές του Υπ. Οικονομικών – ήδη υπόχρεοι) (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018).
• Οι κατά νόμον αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Δασαρχείων και των Δασονομείων (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018).
• Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018).
• Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και εισηγητές των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018).
• Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και εισηγητές των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018).
• Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και εισηγητές του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018).
• Τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη και εισηγητές του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018).
• Το προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής καθώς και οι προϊστάμενοι αντίστοιχων μονάδων (με καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής) οποιασδήποτε βαθμίδας του Υπουργείου Τουρισμού (ν.4582/2018 – ΦΕΚ Α 208/11.12.2018).
• Οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς του άρθρου 6 του ν.4369/2016 (ν.4590/2019 -ΦΕΚ Α 17/7.2.2019).
• Οι υπάλληλοι που αποσπώνται, βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 του ν. 1878/1990 και 2 και 3 του ν.1895/1990, στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ν.4590/2019 – ΦΕΚ Α 17/7.2.2019).
• Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ο αναπληρωτής αυτού και οι αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (4686/2020,ΦΕΚ Α 96/12.5.2020).
• Το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής καθώς και οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων μονάδων (με καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής) οποιασδήποτε βαθμίδας της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ (ν.4711/2020- ΦΕΚ Α 145/29.7.2020).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή