Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου η Οικονομική Επιτροπή

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου η Οικονομική Επιτροπή

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 15η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1ο Διαβίβαση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20883/28-09-2020 σύμβασης προμήθειας ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

2ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή