Πρόσκληση συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόσκληση συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ. ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2012 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 417/2015 απόφασης – εισήγη-σης Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή