Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ολοκλήρωση διαδικασίας πρόσληψης καθαριστριών στα σχολεία από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό για την πρόσληψη προσωπικού στην καθαριότητα των σχολείων ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής: διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών από τους επιτυχόντες: 

“Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό για την πρόσληψηπροσωπικού καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της πόλης, με την καινούργια διαδικασία που προβλέπει πλέον ο νόμος, προετοιμάζοντας έτσι τη νέα σχολική περίοδο που ξεκινά σε λίγες ημέρες. Οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού είναι πλέον ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάτι που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα μπορούν να εργάζονται σε ωράριο πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου αξιολόγησε με τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, βαθμολόγησε τους συμμετέχοντες και, αντιστοίχως, προχώρησε στην επικύρωση των επιτυχόντων, των επιλαχόντων και των απορριπτέων δίνοντας, φυσικά, εύλογο χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα ενστάσεων από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
Με την ολοκλήρωση του τελικού πίνακα προσληφθέντωνείναι όλα αίτημα για να πιάσει το προσωπικό δουλειά, πολύ πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι ώστε τα σχολεία να είναικαθαρά, ειδικά σε μια περίοδο πανδημίας που υπάρχει απόλυτη ανάγκη για την θωράκιση της δημόσιας υγείας.
Οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν τα στοιχεία που χρειάζονται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την πρόσληψή τους.Για λεπτομέρειες γύρω από την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο www.iraklio.gr.
Σε κάθε περίπτωση και για τυχόν διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα απαντά στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2000136,135, 237.”