Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

ΟΑΕΔ: Πρόσληψη με 100% επιδότηση μισθού για 15.000 άνεργους

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε τρία καινούργια προγράμματα πρόσληψης για 15.000 ανέργους,
τα οποία πρόκειται να ενεργοποιήσει τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, τα εν λόγω προγράμματα αφορούν πρόσληψη από ιδιωτικές ή
δημόσιες επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, όπως το Βόρειο Αιγαίο, η Ήπειρος, η Θράκη και η Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, αφορούν και την 6μηνη πρακτική άσκηση νέων σε εται-
ρείες, με τον βασικό μισθό.

Έτσι, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα πραγματοποιηθούν τα εξής προγράμματα:

• Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας.
Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 700 ευρω μηνιαίως για 12 μήνες το 75% του μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 7.000 μακροχρόνια ανέργων 30 ετών και άνω σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της
Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας.
• Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία.
Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 600 ευρώ μηνιαίως για 6 μήνες το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 5.000 ανέργων 18-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

• Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε περιοχές υψηλής ανεργίας.

Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 813 ευρώ μηνιαίως για 7 μήνες το 100% του μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 3.000 ανέργων 18-30 ετών σε ιδιωτικές και
δημόσιες επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσ-
σαλίας και του Βορείου Αιγαίου. Στον ΟΑΕΔ «τρέχουν» παράλληλα αυτή την πε-
ρίοδο 9 προγράμματα απασχόλησης για ανέργους.

Συγκεκριμένα αφορά:

– Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών (η επιδότηση ανέρχε-
ται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750
ευρώ μηνιαία).

– Πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 Ανέργων ηλικίας 18-29 ετών (η επιδότηση ανέρχεται στο 75%
του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαία).
– Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και άνω (αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογι-
κού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600 ευρώ στα 750 ευρώ μηνιαία).
– Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών (αυξάνεται η επιδότηση από
το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου
από τα 600 ευρώ στα 750 ευρώ μηνιαία).

– Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες ( αυξάνεται η επιδό-
τηση από το 70% στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως
και 800 ευρώ μηνιαία).
– Πρόγραμμα «Attica Publishing» (η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται
στο ποσό των 26 ευρώ και δεν υπερβαίνει τις 25 ημέρες το μήνα, έως τα 650 ευρώ).
– Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας
στην Ήπειρο (ο ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία αποζημίωση 550 ευρώ καθαρά, καθώς και πλήρεις
ασφαλιστικές εισφορές και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας).

– Πρόγραμμα Απασχόλησης σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης (με ανώτατο όριο επιχορήγη-
σης τα 700 ευρώ τον μήνα για τους κατόχους πτυχίου, τα 750 ευρώ για τους κατόχους μετα-
πτυχιακού και τα 800 ευρώ για τους κατόχους διδακτορικού).

– Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας (προβλέπεται το επίδομα μακροχρόνια
ανέργων, ύψους 200 ευρώ μηνιαίως και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης ύψους 8 ευρώ).

– Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας (το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από
12.000 έως 24.000 ευρώ και με την επέκταση του προγράμματος μπορεί φτάσει στα 36.000 ευρώ)

– Πιλοτικό πρόγραμμα Ελευσίνας (το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μι-
σθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ/μήνα, ενώ παρέχονται εναλλακτικές επιλογές χρόνου επιδότησης
χωρίς δέσμευση.