Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ
Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία
Είναι η πρώτη φορά νομίζω που δίνεται η δυνατότητα μέσω νομοθετικής διάταξης να τακτοποιηθούν όλες οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις εντός του Άλσους Βέικου. Στο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό περιλαμβάνονται άρθρα για τις άνευ αδείας εγκαταστάσεις στα άλση και τα πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αν και από το Δήμο Γαλατσίου δεν είναι και πολύ αισιόδοξοι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί, επιτέλους, να μπει μια τάξη στο Άλσος Βέικου.
Είναι γνωστό ότι τα δύο cafe εντός του Άλσους λειτουργούν άνευ αδείας με την ανοχή της εκάστοτε διοίκησης του Δήμου. Και τούτο γίνεται γιατί τα κτίρια όπου στεγάζονται, όπως και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις εντός του Άλσους, είναι χτισμένα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και συνεπώς δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας εκ μέρους του Δήμου. Το σημερινό, όμως, καθεστώς ημιπαρανομίας εγκυμονεί κινδύνους για όλους: για τους ιδιοκτήτες των cafe, τους θαμώνες και τη διοίκηση του Δήμου. 
Είναι γνωστό πως για να πάρει άδεια λειτουργίας ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχει προηγηθεί η άδεια της Υγειονομικής Υπηρεσίας και της Πυροσβεστικής. Και τέτοιες άδειες δεν έχουν εκδοθεί ποτέ ούτε από τη μια ούτε από την άλλη υπηρεσία για το Άλσος. Είναι παράλογο καταστήματα με τέτοια χρήση να λειτουργούν χωρίς σύστημα πυρόσβεσης εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική. Γι’ αυτό ας μπει ένα τέλος σ’αυτή την άναρχη κατάσταση.
Ο Νόμος, λοιπόν, που ψηφίστηκε πρόσφατα αναφέρει για τα άλση και ταπάρκα στο άρθρο 41:
Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 τροποποιείται ως εξής: 
1.α. Υπό την επιφύλαξη των, στο άρθρο 48 παρ. 1 του παρόντος νόμου και στο άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 4042/ 2012 προβλεπομένων, δεν επιτρέπεται η μεταβολή του κύριου προορισμού και η αναίρεση της λειτουργίας των εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής ζώνης ή εντός οικιστικής περιοχής κειμένων κοινοχρήστων εκτάσεων, οι οποίες καλύπτονται από δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένη (πάρκα και άλση). Η ως άνω απαγόρευση ισχύει επίσης: α) για τα πάρκα και άλση τα οποία χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι χωρίς άλλο ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι τέτοιο χαρακτήρα (πάρκου ή άλσους) και β) για κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, φέρουν δασική βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργηθείσα και λειτουργούν εκ των πραγμάτων ως πάρκα και άλση. 
1.β. Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και τμήματα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως οργανικά με το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου. 
1.γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης των μελετών διαχείρισης των πάρκων και αλσών. Οι ως άνω μελέτες εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Της έγκρισης αυτής προηγείται θετική γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων ή κηρυγμένων μνημείων δυνάμει των διατάξεων του ν. 3028/2002. 
1.δ. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού Κώδικα (ν.δ. 86/1969), η οποία προστέθηκε στο άρθρο αυτό με την παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3208/2003, ισχύει αναλόγως και για τα πάρκα και άλση, νοουμένου, αντί του αναφερομένου στην ως άνω διάταξη Υπουργού Γεωργίας, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
1.ε. Υφιστάμενα κτίρια και υποδομές εντός πάρκων και αλσών χωρίς έγκριση εξαιρούνται της κατεδάφισης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού Κώδικα και της προβλεπομένης στη διάταξη αυτή υπουργικής απόφασης και εφόσον οι οικείοι Ο.Τ.Α. εξασφαλίσουν εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία εγκρίσεις. 
1.στ. Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε εκτάσεις των παραγράφων 1 και 1α του παρόντος κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας εξαιρούνται της κατεδάφισης. 
1.ζ. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για την προστασία των εκτάσεων των παραγράφων 1ε και 1στ του παρόντος άρθρου ανακαλούνται. 
1.η. Αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως δασωτέων ή αναδασωτέων που αφορούν πάρκα και άλση αίρονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας μετά τη δημιουργία ή αναδημιουργία της δασικής βλάστησης. 
1θ. Έργα απαραίτητα για τη λειτουργία των περια στικών δασών, πάρκων και αλσών που συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διευκολύνουν τη σωματική άσκηση, την αναψυχή και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου δεν συνιστούν μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης των εν λόγω περιαστικών δασών, πάρκων και αλσών. Ο τυχόν αναδασωτέος χαρακτήρας τους δεν εμποδίζει την ανάπτυξη των έργων αυτών.
Μπορεί η διαδικασία νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων να αποδειχθεί χρονοβόρα αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Με την ευκαιρία, ας μου πει κάποιος, επειδή έρχεται και καλοκαίρι, μέχρι ποιού σημείου έχουν την άδεια εκ μέρους του Δήμου Γαλατσίου να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα οι καφετέριες εντός του Άλσους; Γιατί από ό,τι θυμάμαι και από το περσινό καλοκαίρι, τα τραπεζοκαθίσματα κόντευαν να φτάσουν μέχρι την Λ. Βεΐκου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή