Μήνυµα του ΚΕΕΛΠΝΟ για την Παγκόσµια Ηµέρα Ιογενούς Ηπατίτιδα

ΥΓΕΙΑ
Μήνυµα του ΚΕΕΛΠΝΟ για την Παγκόσµια Ηµέρα Ιογενούς Ηπατίτιδα

Μήνυµα του ΚΕΕΛΠΝΟ για την Παγκόσµια Ηµέρα Ιογενούς
Ηπατίτιδα

Η ιογενής ηπατίτιδα εξακολουθεί να µαστίζει εκατοντάδες
εκατοµµύρια ανθρώ- πους στον πλανήτη κι αποτελεί τεράστιο πρόβληµα δηµόσιας
υγείας. Οι ασθενείς µε χρόνια λοίµωξη διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο για ανάπτυξη
κίρρωσης και ηπα- τοκυτταρικού καρκίνου, επιπλοκές που είναι υπεύθυνες για ένα
εκατοµµύριο θα- νάτους παγκοσµίως το χρόνο.
Με αφορµή την 28η Ιουλίου, που έχει
καθιερωθεί ως Παγκόσµια Ηµέρα Ιογενούς Ηπατίτιδας, το ΚΕΕΛΠΝΟ τονίζει ότι
στόχος της συγκεκριµένης ηµέρας είναι η ευαισθητο- ποίηση του κοινού γύρω από
τις ιογενείς ηπατίτιδες, η ενηµέρωση για τους τρόπους µετάδοσης, πρόληψης,
έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόµων που έχουν προσβληθεί, αλλά και η
εξάλειψη της αδικαιο- λόγητης ανησυχίας, του φόβου και των προκαταλήψεων που
οδηγούν στη συναι- σθηµατική και κοινωνική αποµόνωση των ατόµων που έχουν
µολυνθεί.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στην πρόληψη και
αντιµετώπιση των ιογενών ηπατιτίδων. Από το 1982 υπάρχει ασφαλές,
αποτελεσµατικό εµβόλιο έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β, που είναι το πρώτο
προληπτικό εµβόλιο κατά του καρκίνου του ήπατος. Ο εµβολιασµός έναντι της
ηπατίτιδας Β έχει συµπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµού της χώρας,
και είναι ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος για την πρό- ληψη της νόσου και των
επιπλοκών της.
Επιπλέον, η χρήση συνδυασµού αντιικών φαρµάκων έχει συµβάλει
σηµαντικά στην αν- τιµετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
η ηπατίτιδα C θεω- ρείται σήµερα ιάσιµη, δεδοµένου ότι τα τε- λευταία χρόνια
κυκλοφόρησαν νέας γενιάς φάρµακα και άλλαξε ριζικά το τοπίο στη θε- ραπεία των
ασθενών µε χρόνια HCV λοίµωξη (ηπατίτιδα C). Τα νέα φάρµακα, χορηγούνται ως
δισκία, έχουν ισχυρή αντι-ιική δράση και αυξάνουν το ποσοστό ανταπόκρισης στη
θεραπεία, µε ταυτόχρονη µείωση της διάρκειάς της.
 Εκριζώνουν τον ιό σε πάνω
από 95% των ασθε- νών που θα τα λάβουν, και µάλιστα µπορούν να δοθούν και σε
ασθενείς που µέχρι τώρα δεν µπορούσαν να λάβουν καµία άλλη θερα πεία, όπως στους
πολύ βαριά ασθενείς, µε προχωρηµένη κίρρωση, στους οποίους η µόνη ελπίδα ήταν η
µεταµόσχευση. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων «καταβάλλει προσπάθεια
για την πρόληψη της µετάδοσης των Ιογενών Ηπατιτίδων, τη βελτίωση της
περίθαλψης και της ποιότητας ζωής, καθώς και τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων των
προσβληθέντων από τη νόσο ατόµων
» αναφέρει στο µήνυµά του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή