Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι Γαλατσίου

Η Αγγελική Μαρία Ζήκου, ο Γιάννης Κορρές, η Μαργαρίτα Μανδηλαρά, ο Μανώλης Πρωτονοτάριος, ο Παναγιώτης Ροπόδης και ο Γιάννης Σκληράκης είναι οι έξι νέοι Αντιδήμαρχοι Γαλατσίου, τους οποίους όρισε ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρκόπουλος για έναν χρόνο, μέχρι και την 5η Σεπτεμβρίου του 2020.

Η Αγγελική – Μαρία Ζήκου ορίστηκε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας με αρμοδιότητες την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (υπεύθυνη όλων των κοινωνικών & προνοιακών δομών του Δήμου μας, του Τομέα Ισότητας των Φύλων) καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή Δημάρχου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Ο Γιάννης Κορρές είναι ο νέος Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εκτός των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, με την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων του ανωτέρω αναφερομένου τμήματος πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Αντιδήμαρχος Οικονομικών ορίστηκε η Μαργαρίτα Μανδηλαρά, η οποία αναλαμβάνει αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εποπτεία, και το συντονισμό των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τις δαπάνες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων. Επίσης, την υπογραφή των, υπό του Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων και βεβαιώσεων και την υπογραφή με εντολή Δημάρχου των πάσης φύσεως εγγράφων Διοικητικής εκτέλεσης, κοινοποιήσεις εγγράφων στον Ο.Α.Ε.Δ., ανανεώσεις συμβάσεων, απολύσεις κλπ.
Ο Μανώλης Πρωτονοτάριος αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, έτσι σ’εκείνον μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και ειδικότερα των τεχνικών έργων του Δήμου, την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή Δημάρχου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ορίστηκε ο Παναγιώτης Ροπόδης, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας εκτός του Τμήματος Πρασίνου, καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή Δημάρχου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Τέλος, ο Γιάννης Σκληράκης είναι ο νέος Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που προέρχονται απευθείας από Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την εποπτεία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που προέρχονται απευθείας από Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και την υπογραφή με εντολή Δημάρχου των πάσης φύσεως εγγράφων που αφορούν στα ανωτέρω Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Να σημειώσουμε ότι στις αρμοδιότητες και των έξι Αντιδημάρχων περιλαμβάνεται και η θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων καθώς και η τέλεση πολιτικών γάμων.