Την 1η Ιουλίου η χρηµατοδότηση ΝΠ∆∆ και δηµοτικών επιχειρήσεων που δεν έχουν ενταχθεί στο Μητρώο

 Την 1η Ιουλίου η χρηµατοδότηση ΝΠΔΔ και δηµοτικών
επιχειρήσεων που δεν έχουν ενταχθεί στο Μητρώο

Από 1ης Ιουλίου τα νοµικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις δήµων
και περιφερειών δεν θα µπορούν να εισπράξουν οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό από
φορέα του δηµόσιου τοµέα και δεν θα µπορούν να συµµετέχουν σε δηµόσιο
διαγωνισµό, αν δεν έχουν βεβαίωση ένταξης στο «Μητρώο νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου» ή στο «Μητρώο επιχειρήσεων» που τηρούνται στα Τµήµατα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων και ∆ιευθύνσεων ∆ιοίκησης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.

Αυτό διευκρινίζεται σε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Ν.
Βούτση, µε την οποία προβλέπεται το περιεχόµενο και η διαδικασία δηµιουργίας
και τήρησης Μητρώου ΝΠ∆∆ και επιχειρήσεων των δήµων και περιφερειών, σε
εφαρµογή των άρθρων 25 και 26 του Ν. 4257/2014. Σύµφωνα µε την απόφαση του κ.
Βούτση σε κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση της χώρας δηµιουργείται και τηρείται
«Μητρώο νοµικών προσώ- πων δηµοσίου δικαίου» και «Μητρώο επιχειρήσεων», στα
οποία καταχωρούνται ανεξαιρέτως όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
(εφεξής νπδδ) και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ αντίστοιχα.

 Τα δύο Μητρώα, σύµφωνα
µε τα ισχύοντα, τηρούνται στα Τµήµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών
Προσώπων των ∆ιευθύνσεων ∆ιοίκησης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.

Οι δήµοι και
οι περιφέρειες οφείλουν να αποστέλλουν στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις τα στοιχεία,
τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνται στο αντίστοιχο Μητρώο. Στις περιπτώσεις που
σε νοµικά πρόσωπα ή ανώνυµες εταιρείες συµµετέχουν περισσότεροι του ενός ΟΤΑ, η
σχετική υποχρέωση για αποστολή των στοιχείων ανήκει στο δήµο της έδρας του
ΝΠ∆∆ ή της ανώνυµης εταιρείας , ενώ ειδικά για τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο
Ν. Αττικής, η ευθύνη για αποστολή των στοιχείων ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.

 Με την καταχώρηση στο αντίστοιχο µητρώο κάθε ΝΠ∆∆ ή επιχείρηση λαµβάνει ένα
µοναδικό αύξοντα αριθµό. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των
στοιχείων από την κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση εκδίδεται, η βεβαίωση του άρθρου
25 του Ν. 4257/2014, προκειµένου για ΝΠ∆∆ και του άρθρου 26 του ίδιου νόµου
προ κειµένου για επιχειρήσεις.

 Η βεβαίωση αφορά στο έτος έκδοσης αυτής και
ισχύει µέχρι το τέλος αυτού, υπό την προϋπόθεση µη τροποποίησης των
αναφερόµενων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των τηρούµε- νων στο
Μητρώο στοιχείων, ο αρµόδιος υπάλληλος κάθε ΟΤΑ οφείλει να γνωστοποιεί στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση τις σχετικές αλλαγές και αν- τίστοιχα το ΝΠ∆∆ ή η
επιχείρηση να ζητάει νέα έκδοση βεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρεται επιπλέον
και ο λόγος της εκ νέου έκδοσής της.

 Συνεπώς, κάθε χρόνο, προκειµένου τα ΝΠ∆∆
να εξασφαλίσουν την είσπραξη οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού από φορέα του
δηµόσιου τοµέα, υποχρεούνται να προσκοµίζουν τη σχετική βεβαίωση καταχώρησής
τους στο τηρούµενο από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μητρώο. Αντίστοιχα, οι
επιχειρήσεις των δήµων και των περιφερειών δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε
δηµόσιο διαγωνισµό ή να εισπράττουν οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό από φορέα του
δηµόσιου τοµέα, αν δεν υποβάλλουν, µαζί µε τα αναγκαία κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, την ανωτέρω βε- βαίωση.

Κατά την πρώτη εφαρµογή και µέχρι την
ολοκλήρωση της ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής για την τήρηση των Μητρώων ΝΠ∆∆
και επιχειρήσεων ΟΤΑ τα στοιχεία των Μητρώων τηρούνται σε τοπικές βάσεις
δεδοµένων µε τη χρήση απλού λογισµικού υπολογιστικών φύλλων.

 Η αποστολή των
στοιχείων προς κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση γίνεται αυστηρά σύµφωνα µε τα
υποδείγµατα της απόφασης, προκειµένου η τήρηση του κάθε µητρώου να γίνεται µε
ενιαίο τρόπο σε όλη την επικράτεια. Η ισχύς εκάστης Υπουργικής Απόφασης άρχεται
από 1ης Ιουλίου 2015. Από την έναρξη ισχύος τους οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες
υποχρεούνται να αποστείλουν αµελλητί τα απαιτούµενα στοιχεία των ΝΠ∆∆ και των
επιχειρήσεων αυτών.

Από το έτος 2016 και εντός του πρώτου τριµήνου κάθε
έτους, η επικαιροποίηση των στοιχείων και η έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων
είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από την υποχρέωση ενηµέρωσης για τυχόν
τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή