Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ζωηρός ή μήπως ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας) ;

Η
καταπολέµηση του παράνοµου στοιχηµατισµού και των τυχερών παιχνιδιών
µέσω διαδικτύου αποτελούν τον στόχο των διαδικτυακών δράσεων της
∆ιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Σηµειώνεται ότι σχηµατίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, που
υποβλήθηκαν στην Ει- σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και αφορούν τρεις
ιστοτόπους παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνι- διών µέσω διαδικτύου χωρίς
νόµιµη άδεια. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν οι χώρες αδειοδότησης των εταιρειών
που λειτουργούσαν οι ιστοσελίδες στο εξωτερικό.

Μάλιστα, σε µία περίπτωση προέκυψε ότι η ιστοσελίδα παρείχε τη
δυνατότητα παράνοµου στοιχηµατισµού σε κλειστό πελατολόγιο, που διέθετε
στοιχεία εισόδου, όνοµα χρή- στη (username) και κωδικό εισόδου
(password), χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής, προ- κειµένου να µη
µπορεί να εντοπιστεί από τις διω- κτικές Αρχές. Στο πλαίσιο της
διερεύνησης της υπόθεσης πραγµατοποιήθηκε αλληλογραφία µε τις αρµόδιες
εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και ενη- µέρωση της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που είναι αρµόδια για την εποπτεία και
τον έλεγχο των παιχνιδιών, προκειµένου να προβεί στις προβλεπόµενες
ενέργειες.

 Σηµειώνεται, ότι η Επιτροπή συµπεριέλαβε τους τρεις ιστότοπους στον
κατάλογο µη αδειοδοτηµένων παρόχων υπη- ρεσιών τυχερών παιχνιδιών µέσω
διαδικτύου. Η ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος συνιστά και ενηµερώνει τους
χρήστες-παίκτες τυχερών παι- χνιδιών µέσω του διαδικτύου, για την
αποφυγή τυχόν παραπλάνησης και εξαπάτησής τους:

• Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή των ιστοτόπων, στα παιχνίδια των οποίων ενδιαφέρονται να συµµετέχουν.

• Να συµβουλεύονται πάντα τον κατάλογο µη αδειοδοτηµένων παρόχων (Black
list) που είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) gamingcommission.gov.gr.

Επίσης, σηµειώνεται ότι η συµµετοχή παικτών- χρηστών του διαδικτύου σε
τυχερό παιχνίδι, µέσω διαδικτύου, το οποίο διοργανώνεται χωρίς άδεια από
την πολιτεία, είναι πράξη αξιόποινη και τιµω- ρείται µε ποινή
φυλάκισης.

φωτο:http://www.cyladies.com/