Κάλεσµα ΚΕ∆Ε στους δήµους για δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής

ΕΛΛΑΔΑ
Κάλεσµα ΚΕ∆Ε στους δήµους για δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής

Κάλεσµα ΚΕ∆Ε στους δήµους για δράσεις περιβαλλοντικής
πολιτικής

 

Κάλεσµα στους δήµους της χώρας µε αφορµή το φετινό εορτασµό
της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος σε µια κοινή προσπάθεια για την αναβάθµιση
του θεσµικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού σε ζητήµατα περιβαλλοντικής
πολιτικής και την περιβαλλοντική ευαισθητοποιηση των πολιτών, απευθύνει ο
πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης µε ανοικτή επιστολή σε όλους τους δηµάρχους της
χώρας. Ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε επισηµαίνει ότι παρά το γεγονός ότι η κεντρική εξουσία
δεν έχει εκχωρήσει ουσια- στικές αρµοδιότητες στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού, πέραν της
διαχείρισης των αστικών απορριµµάτων, η Αυτοδιοίκηση οφείλει να διεκδικήσει
νέους ρόλους και αρµοδιότητες, δίνοντας προτεραιότητα στα παρακάτω πεδία
δράσης:
 • Χωροταξία – Πολεοδοµικός Σχεδιασµός
• ∆ιαχείριση Στερεών και Υγρών
Αποβλήτων – Ανακύκλωση
 • ∆ιαχείριση των φυσικών πόρων σύµφωνα µε την αρχή της
αειφορίας:
έδαφος, νερό, φυσικές περιοχές και παράκτιες ζώνες,
 • Μείωση της
κατανάλωσης µη ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και προώθηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
 • Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα και βελτιωµένη διαχείριση
των συγκοινωνιών και των µεταφορών που θα περιλαµβάνει αποτελεσµατικότερες
και περιβαλλοντικά ορθολογικότερες αποφάσεις
• ∆έσµες µέτρων µε τα οποία θα
επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές,
 •
Βελτίωση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας,
 • Πολιτική Προστασία, αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών,
 • Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο
σύνολο των δηµοτικών πολιτικών.


Παράλληλα ο κ. Πατούλης τονίζει ότι «µέσα από
τη συνεργασία των ∆ήµων µας, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εµπειρία και τις
καλές πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί αλλού αλλά και τα ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης, να αναλάβουµε πλέον ουσιαστικές αρµοδιότητες και
πρωτοβουλίες πάνω στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. »Χρήσιµο εργαλείο στην
προσπάθειά µας θα αποδειχθεί η Επιτροπή Χωροταξίας, Υποδοµών και Περιβάλλοντος της Κ.Ε.∆.Ε., η οποία συγκροτήθηκε µε σκοπό να αποτελέσει εργαλείο
παραγωγής πολιτικής για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή