Τι λέει η Εγκύκλιος για την επανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

ΕΛΛΑΔΑ
Τι λέει η Εγκύκλιος για την επανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

Τι λέει η Εγκύκλιος για την επανασύσταση της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας

 

∆ιευκρινίσεις για την επανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
έστειλε στους δήµους το υπουργείο Εσωτερικών µε εγκύκλιο που υπογράφει ο
υπουργός κ. Νίκος Βούτσης.

Ηεπανασύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας προβλέπεται
από τον νόµο 4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις»
.

 Με το άρθρο 19 του συγκεκριµένου νόµου καταργούνται οι 1542 θέσεις
που συστάθηκαν στην Ελληνική Αστυνοµία όταν καταργήθηκε η ∆ηµοτική Αστυνοµία
και αυτοδικαίως επανασυστήνονται οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, και ΥΕ
∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Εξαιρούνται όσοι πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί έχουν µεταταχθεί οριστικά σε σωφρονιστικά καταστήµατα και σε υπηρεσίες ασύλου και
µετανάστευσης.

 Η εγκύκλιος αναφέρει ότι επιστρέφουν στη Δηµοτική Αστυνοµία:

 •
Όσοι δεν θα αιτηθούν την παραµονή τους στην Ελληνική Αστυνοµία και εφόσον
υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή στους δήµους στους οποίους ανήκαν οργανικά
πριν από την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας.
 • Πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί
οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για µετάταξη/µεταφορά, είτε δεν έχουν συµπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και εφόσον
υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή στους δήµους στους οποίους ανήκαν οργανικά,
πριν από την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν
αίτηση, εντός 10 ηµερών από τη δηµοσίευση του ν. 4325/2015, στη ∆/νση
∆ιοικητικού Προσωπικού του ∆ήµου, στον οποίο ανήκαν οργανικά και όχι στο ∆ήµο,
όπου τυχόν ήταν αποσπασµένος.
Οι επαναπροσληφθέντες θεωρούνται µέλη του
προσωπικού του ∆ήµου αναδροµικά από τις 11-5- 2015 ηµέρα δηµοσίευσης του
ανωτέρω νόµου µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχε κατά τη
θέση του σε διαθεσιµότητα. Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση
που αποφασιστεί να µην επανασυσταθεί ∆ηµοτική Αστυνοµία, όσοι κατείχαν θέσεις
δηµοτικών αστυνοµικών κατατάσσονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις άλλων
υπηρεσιών των οικείων ∆ήµων, µε βάση τα τυπικά τους προσόντα.
 Αφού
αντιµετωπιστούν οι ανάγκες στελέχωσης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ο νόµος
προβλέπει και τη στελέχωση φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
& ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (νοµικά πρόσωπα, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις,
Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και Γραφεία Ασύλου κ.λπ.) και ακολούθως σε κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου.

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, τις
θέσεις αυτές θα στελεχώσουν:
• όσοι δεν επιθυµούν να επιστρέψουν σε ανασυσταθείσες
θέσεις της ηµοτικής Αστυνοµίας στους οικείους ∆ήµους
 • όσοι, από όσους
εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον να καταλάβουν θέσεις στην Ελληνική Αστυνοµία, δεν
επιλεγούν βάσει των προκαθορισθέντων κριτηρίων για την κατάληψη µίας εκ των
350 θέσεων στην περίπτωση που το πλήθος των σχετικών αιτήσεων υπερβαίνει τον
ανωτέρω προβλεπόµενο αριθµό και
• οι πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί που είτε δεν
υπέβαλαν αίτηση για µετάταξη /µεταφορά είτε δεν έχουν συµπεριληφθεί σε
οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του
νόµου και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 14, και δεν επιλέγουν να
καταλάβουν την αρχική οργανική τους θέση που ανασυστήθηκε.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή