Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

           ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    

                                               

 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 Γαλάτσι 
18-05-2015

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                        

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους
2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία
Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή και
επανάληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 3, υπό τον τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού
Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.

 

Σε εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 υπό τον τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού
Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την
οποία «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας
που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει
ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο/η Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους
εγγράφως ή με οποιονδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης
αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά
την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο/η Πρόεδρος, χωρίς
να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την
γνωστοποίησή της».

Όπως γνωρίζετε,
δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 15865/15.05.2015 πρόσκλησης συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προσέλθουν
σε συνεδρίαση την Τετάρτη 20η.05.2015 και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης
επί των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ωστόσο, την ίδια
ημέρα και κατά τις ώρες από 17:00 έως 21:00 περίπου πρόκειται να εκτελεστούν
αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των μικροφώνων και του
εν γένει ηχητικού εξοπλισμού εγγραφής των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου,
βλάβες οι οποίες, αν προηγουμένως δεν αποκατασταθούν, δεν καθίσταται εφικτή η
πραγματοποίηση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την προβλεπομένη και
προσήκουσα τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  

Κατόπιν των ανωτέρω
και για τους ως άνω αναφερομένους λόγους ανωτέρας βίας, σας προσκαλούμε την Παρασκευή 22α.05.2015 και ώρα 18:00,
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, σε επανάληψη της
συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας
διάταξης που περιελάμβανε η υπ’ αριθμ. 15865/15.05.2015 πρωτοκόλλου πρόσκληση
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ισιδώρα Μπακάλου

 

                                                                  

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή