ΕΔΣΝΑ : ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΥΔΡΑΣ , Ν.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ , ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΕΔΣΝΑ : ΣΕ
ΑΜΕΣΗ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΥΔΡΑΣ , Ν.Α.
ΑΤΤΙΚΗΣ ,

ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ

Στην άµεση προώθηση των διαδικασιών
για την αποκατάσταση των ΧΑ∆Α, προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση µε την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία και να αποφευχθούν τα πρόστιµα του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, προχωρά ο Ε∆ΣΝΑ, εφαρµόζοντας το πρόγραµµα της νέας περιφερειακής
αρχής σχετικά µε την αλλαγή της διαχείρισης των απορριµµάτων.
Συγκεκριµένα η πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ
και Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ού- ρου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Περιβάλλον και αειφό- ρος
ανάπτυξη»
, υπέγραψε τη σύµβαση συνεργασίας µεταξύ του Συνδέσµου και του δήµου
Ύδρας σχετικά µε την αποκατάσταση ΧΑ∆Α και την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας
απορριµµάτων και µονάδας διάθεσης υπολειµµάτων του δήµου Ύδρας.

Το
συγκεκριµένο έργο περιλαµβάνει τα εξής 9 υποέργα:

 1. Μελέτη για την αποκατάσταση του ΧΑ∆Α Ύδρας
και την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων Ύδρας.

 2. Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Ύδρας.

 3. Κατασκευή µονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων
µε τεχνολογία/ες που θα αποτρέπουν τη δηµιουργία οσµών και λοιπόν δυσάρεστων
εκποµπών και δηµι ουργία δικτύου διαλογής βιοαποβλήτων.

4. Ίδρυση
και λειτουργία τοπικού Σταθµού Μεταµόρφωσης Απορριµµάτων.

5. Εφαρµογή
προγράµµατος ενηµέρωσης / ευαισθητοποίησης για τα έργα και τις δράσεις
διαχείρισης απορριµµάτων της Ύδρας.

6. Μελέτη
για την κατασκευή χώρου υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων.

7. Αγορά γης
για την κατασκευή χώρου υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων.

8. Κατασκευή
χώρου υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων.

9. Μηχανολογικός
εξοπλισµός λειτουργίας χώρου υγειον. ταφής υπολειµµάτων.

Το σύνολο
των υποέργων προκύπτει από τη Μελέτη, που βρίσκεται σε επί- πεδο Μελέτης
Σκοπιµότητας και την οποία εκπόνησαν αποκλειστικά οι αρµό- διες υπηρεσίες του
Ε∆ΣΝΑ. Η Μελέτη αφορά στην Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της
Ύδρας και λαµβάνει υπόψη της τις επιταγές της ευ- ρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Παράλληλα ο Ε∆ΣΝΑ προχωρά στην προκήρυξη ανοικτών διαγωνισµών για την ανάθεση
των έργων αποκατάστασης των ΧΑ∆Α Ν.Α. Αττικής, Κερατέας

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή