Κοινωνικό Μέρισμα

ΕΛΛΑΔΑ
Κοινωνικό Μέρισμα

Μέσα σε όλη αυτήν την αβεβαιότητα και την καθίζηση που έχει δημιουργήσει στην αγορά η συνεχής μεταβολή τις φορολογικής νομοθεσίας, οι ασάφειες πολλών φορολογικών διατάξεων καθώς και η μείωση των μισθών, η πολιτεία αποφάσισε να διανείμει στους «οικονομικά ασθενέστερους» πολίτες κοινωνικό μέρισμα. Βέβαια, το κοινωνικό μέρισμα σαν κοινωνική παροχή που είναι, δεν μπορεί κανείς να μην το κρίνει θετικά. Ο αριθμός των αιτήσεων μόνο που έγινε κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο που άνοιξε η εφαρμογή στο taxis τα λέει όλα. Ξεπέρασε τις 100.000 από τις οποίες μονομιάς απορρίφθηκαν οι 20.000. Ας πούμε λίγα λόγια για αυτό λοιπόν.

Σύμφωνα με την Δ12 1063601 ΕΞ 16.4.2014 απόφαση καταβάλλεται εφάπαξ κοινωνικό μέρισμα, για τη στήριξη των πολιτών και οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
Α) Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ή οικογενειακό, εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κατωτέρω κλίμακα.
Ορίζεται ως βασικό όριο εισοδήματος το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Για διευκόλυνση παρατίθεται ο κατωτέρω πίνακας ο οποίος περιλαμβάνει το εισοδηματικό όριο καθώς και το ποσό του κοινωνικού μερίσματος ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου.
Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:
• Ο Αιτών να έχει βασικό όριο εισοδήματος τα 6.000 ευρώ: το καταβαλλόμενο ποσό είναι 500 ευρώ.
• Σύζυγος / φιλοξενούμενος ενήλικας, το όριο εισοδήματος αυξάνεται + 2.000 ευρώ και το καταβαλλόμενο ποσό αυξάνεται + 166,67 ευρώ
• Για κάθε προστατευόμενο τέκνο / φιλοξενούμενο ανήλικο, το όριο αυξάνεται + 1.000 ευρώ και το καταβαλλόμενο ποσό + 83,33 ευρώ
• Μονογονεϊκές οικογένειες (για το 1ο προστατευόμενο τέκνο), το όριο +2.000 ευρώ και το καταβαλλόμενο ποσό + 166,67 ευρώ
• Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το όριο +1.000 ευρώ και το ποσό αυξάνεται +83,33 ευρώ.

Β) Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου για το έτος 2013, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ (8) μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
δ) Αιτήσεις με πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2013.
Ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο «Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος» μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30/6/2014.
Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του και πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης.  
Ειδικότερα, για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30/4/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/5/2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/5/2014 έως και την 31/5/2014 η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/6/2014 έως και την 30/6/2014 η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/7/2014.
Πηγή προέλευσης του κοινωνικού μερίσματος είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό που έχει σημασία σε κάθε προνοιακή παροχή είναι να επιτυγχάνεται ο στόχος της. Και αυτός δεν είναι άλλος από την στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων με τον κοινωνικά δικαιότερο τρόπο. Αν αυτό θα επιτευχθεί με το συγκεκριμένο βοήθημα θα το δούμε στην πορεία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή