Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 & ώρα 08:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Παροχή γνώμης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών». (Εισηγητής: κ. Μάρκου Δημήτριος – Δήμαρχος)

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απογραφής έναρξης με ημερομηνία 31-07-2011 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.16/2017). (Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη Ιωάννα)

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.17/2017). (Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη Ιωάννα)

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.18/2017). (Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη Ιωάννα)

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.19/2017). (Εισηγήτρια: κα Μωραΐτη Ιωάννα)

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.105/2017). (Εισηγητής: κ. Μάρκου Δημήτριος – Δήμαρχος)

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ο.Ε.093/2017). (Εισηγητής: κ. Μάρκου Δημήτριος – Δήμαρχος)

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Α΄ φάσης της μελέτης: “Κυκλοφοριακή έρευνα κεντρικής περιοχής πόλης Σπάτων” (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.017/2017). (Εισηγητής: κ. Τούντας Αντώνιος)

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. Γ 274 της Π.Ε. 4 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.018/2017). (Εισηγητής: κ. Τούντας Αντώνιος)

10. Λήψη απόφασης περί δημοσιοποίησης της από 13/12/2016 απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ (12η συν/ση) για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού στο Ο.Τ. Γ602 & Κ.Χ. Γ 603, Π.Ε. 1-2 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.019/2017). (Εισηγητής: κ. Τούντας Αντώνιος)

11. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης των υπ’αριθμ.107/2004 & 257/2005 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Αρτέμιδος. (Εισηγητής: κ. Τούντας Αντώνιος)

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετακίνησης της 1ης Λαϊκής αγοράς Αρτέμιδος. (Εισηγητής: κ. Νομικός Αντώνιος)

13. Λήψη απόφασης επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ.235/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης της υπ’αριθμ.30/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου «Κατασκευή Φρεατίων Ύδρευσης», λόγω αλλαγής της νομοθεσίας. (Εισηγητής: κ. Δούρος Σωτήρης)

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Νομικός Αντώνιος)

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής της ΤΟΥΝΤΑ – ΦΡΕΓΑΔΗ ΑΡΕΤΗΣ από τον 175/2001 χρηματικό κατάλογο είσπραξης. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικό κατάλογο κλήσεων Κ.Ο.Κ. (αρ.πρωτ.10809/07-04-2017). (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικό κατάλογο κλήσεων Κ.Ο.Κ. (αρ.πρωτ.11128/11-04-2017). (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο κλήσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής υπόχρεου από καταβολή τελών ποσού 350,00€ από τα τέλη τριετούς ταφής λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. (αρ.πρωτ.9376/16-03-2017). (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής υπόχρεου από καταβολή τελών ποσού 350,00€ από τα τέλη τριετούς ταφής λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. (αρ.πρωτ.9379/16-03-2017). (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής ή μη υπόχρεου από τέλη τριετούς ταφής λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής προσαυξήσεων επί του κεφαλαίου βεβαιωμένης οφειλής από τέλη παράτασης ταφής Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής προσαυξήσεων επί του κεφαλαίου βεβαιωμένης οφειλής από τέλη παράτασης ταφής και τελών συντήρησης αφής κανδυλίων Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής προσαυξήσεων επί του κεφαλαίου βεβαιωμένης οφειλής από τέλη παράτασης ταφής και ετησίου τέλους Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ζήση Μαρία

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Σπάτων – Αρτέμιδος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή