Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 11 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

1ο

Ψήφιση πίστωσης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6481.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για έξοδα λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες.

 

 

 

 

 

 

2ο

Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π. έτους 2014.

 

 

 

 

 

 

3ο

Ψηφίσεις πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 20.6263.0008 (ποσού 177.000,00 €), 10.6263.0003 (ποσού 25.000,00 €), 20.6262.0003 (ποσού 25.000,00 €) & 20.6264.0018 (ποσού 10.000,00 €) του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

 

 

 

 

 

4ο

Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014.

 

 

 

 

 

 

5ο

Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6633.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια 3.380 λίτρων χημικού υλικού για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων. 

 

 

 

 

 

 

6ο

Ψήφιση πίστωσης 4.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια ασφαλτομίγματος – μπετόν.

 

 

 

 

 

 

7ο

Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και του εποπτευόμενου από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» έτους 2014.

 

 

 

 

 

 

8ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 900 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.

 

 

 

 

 

 

9ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 900 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.

 

 

 

 

 

 

10ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 600 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.

 

 

 

 

 

 

11ο

Λήψη Απόφασης έγκρισης  όρων διακήρυξης ANAΔΕΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ  για το έτος 2014.

 

 

 

 

 

 

12ο

Ψήφιση πίστωση  ποσού 664,20€ υπέρ Κ.Α 10.6671.0003 Οικ. έτους 2014  για  : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄

Προμήθεια ελαστικών επιβατικών’’.  

 

 

 

 

 

 

13ο

Ψήφιση πίστωση  ποσού 3.237,36€ υπέρ Κ.Α 20.6671.0003 Οικ. έτους 2014  για  : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄ 

Προμήθεια ελαστικών αυτ/των  καθ/τας΄΄.  

 

 

 

 

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωση  ποσού 2.040,00€ υπέρ Κ.Α 35.6495.0005 Οικ. έτους 2014  για  : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄ 

Δαπάνη περισυλλογής αδέσποτων σκύλων.  

 

 

 

 

 

 

15ο

Ψήφιση πίστωση  ποσού 260.000,00€ υπέρ Κ.Α 00.6736.0002 Οικ. έτους 2014  για Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  

 

 

 

 

 

 

16ο

Ψήφιση πίστωση  ποσού 7.640,00€ υπέρ Κ.Α 20.6063.0002 Οικ. έτους 2014  για  : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄

 Δαπάνη Ιατρικών εξετάσεων προσωπικού καθ/τας΄΄.  

 

 

 

 

 

 

17ο

Ψήφιση πίστωση  ποσού 14.641,92€ υπέρ Κ.Α 20.6699.0002 Οικ. έτους 2014  για  : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄  Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού φωτισμού.  

 

 

 

 

 

 

18ο

Ψήφιση πίστωση  ποσού 20.000,00€ υπέρ Κ.Α 10.6142.0007 Οικ. έτους 2014  για  : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄

Ανάθεση υπηρεσίας Αξιολόγησης Δομών του Δήμου.  

 

 

 

 

 

 

19ο

Ψήφιση πίστωση  ποσού 11.298,66€ υπέρ Κ.Α 20.6662.0003 Οικ. έτους 2014  για  : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄  Συντήρηση  εξωτερικού φωτισμού.  

 

 

 

 

 

 

20ο

Ψήφιση πίστωση  ποσού 15.484,47€ υπέρ Κ.Α 30.7135.0010 Οικ. έτους 2014  για  : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ : ΄΄  Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Άλσους Βεϊκου.  

 

 

 

 

 

 

21ο

Ψήφιση πίστωση  ποσού 919.500,00€ υπέρ Κ.Α 80.8115.0001 Οικ. έτους 2014  για Πληρωμές δαπανών Π.Ο.Ε.  

 

 

 

 

 

 

22ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού € 155.292,27 για αποζημίωση σχετικά με το επίδoμα των 176 € σε υπαλλήλους του Δήμου βάσει της 1270/10 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και 180/13 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

 

23ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 88.389,15 € υπέρ Κ.Α. 00.6711.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Απόδοση στις Σχολικές επιτροπές ποσού 4ης δόσης έτους 2013’’.

 

 

 

 

 

 

24ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.552,68 € υπέρ Κ.Α. 00.6711.0002 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Απόδοση στις Σχολικές επιτροπές ποσού 4ης δόσης έτους 2013 για Σχολικούς Τροχονόμους’’.

 

 

 

 

 

 

25ο

Ψήφιση πίστωση  συνολικού ποσού  15.000,00€  Οικ. έτους 2014  για  :΄΄ Eργασίες επισκευής και συντήρησης φωτοτυπικών και λοιπών Μηχ/των΄΄  εις βάρος των Κ.Α.  Α.  10.6265.0003  ποσόν  5.000,00€ 

Β.  15.6265.0003 ποσόν  10.000,00€.  

 

 

 

 

 

 

26ο

Ψήφιση πίστωσης 308.000,00 € (158.000,00 € από ΣΑΤΑ και 150.000,00 € από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) σε βάρος του Κ.Α. 30.7336.0029

 

 

 

 

 

 

27ο

Ψήφιση πίστωσης 70.000,00 € για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΕΩΝ» σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0024.

 

 

 

 

 

 

28ο

Ψήφιση πίστωσης 150.000,00 € για την εκτέλεση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0010.

 

 

 

 

 

 

29ο

Ψήφιση πίστωσης 100.000,00 € για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2012 σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0021.

 

 

 

 

 

 

30ο

Ψήφιση πίστωσης 36.000,00 € από Δημοτικό Ταμείο – Έσοδα Ν. 1068/80 για το συνεχιζόμενο έργο: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων  - Εργ. Σ.5» Κ.Α. 30.7312.0018.

 

 

 

 

 

 

31ο

Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € από ΣΑΤΑ για το συνεχιζόμενο έργο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος» Κ.Α. 30.7312.0022.

 

 

 

 

 

 

32ο

Ψήφιση πίστωσης 1.926,86 € για τη συνεχιζόμενη εργασία: «Απόφραξη αγωγών όμβριων» με Κ.Α. 30.6275.0001.

 

 

 

 

 

 

33ο

Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της συνεχιζόμενης εργασίας – υπηρεσίας: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ», προϋπολογισμού 3.000,00€ στον Κ.Α. 30.6615.0002.

 

 

 

 

 

 

34ο

Ψήφιση πίστωσης 14.240,00 € για την εκτέλεση της συνεχιζόμενης εργασίας: «Καθαρισμός φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής όμβριων σε περιοχές του Δήμου Γαλατσίου» Κ.Α. 30.7336.0019.

 

 

 

 

 

 

35ο

Ψήφιση πίστωσης συνεχιζόμενου έργου «Αποκατάσταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων» με πίστωση 33.000,00 € και Κ.Α. 20.7325.0003.

 

 

 

 

 

 

36ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00 € στον Κ.Α. 30.7326.0009 για το έργο «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2014» - Αρ. μελ. 7/2014.

 

 

 

 

 

 

37ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0003 για το συνεχιζόμενο έργο «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Σαρωνικού» αρ. μελ. 36/2011.

 

 

 

 

 

 

38ο

Ψήφιση πίστωσης 60.000,00 € στον Κ.Α. 30.7331.0004 για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».

 

 

 

 

 

 

39ο

Ψήφιση πίστωσης 880.000,00 € στον Κ.Α. 30.7311.0001, για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 13/τ. 97 Δήμου Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

 

40ο

Ψήφιση πίστωσης 60.000,00 € στον Κ.Α. 30.7333.0014 για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΥΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ –ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2013».

 

 

 

 

 

 

41ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 30.7323.0032 για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2014».

 

 

 

 

 

 

42ο

Ψήφιση πίστωσης 40.000,00 € στον Κ.Α. 30.7323.0029 για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: Ανάπλαση – κατασκευή δικτύου πλατειών οδών ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

 

43ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 95.000,00 € στον Κ.Α. 30.7331.0006 για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου – Εργολαβία 2014.

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή