Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Τα κάστρα πέφτουν από µέσα ,γράφει ο Απόστολος Σπανός


Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, Αντιπρόεδρος ∆ιοίκησης της Ένωσης Αυτοαπασχολούµενων Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών – Εµπόρων ∆. Γαλατσίου

«Ο πόλεµος θα τελειώσει. Όλα κάπως θα καταλαγιάσουν, θα
κατασταλάξουν και θα τακτοποιηθούν. Και εµείς θα ρίξουµε όλες
τις δυνάµεις, όλο το χρυσό, όλη την υλική δύναµη για την εξαπά-
τηση και την αποβλάκωση τωνανθρώπων. Το ανθρώπινο
µυαλό, η συνείδηση είναι επιδεκτικά στην αλλαγή. Σπέρνοντας
εκεί το χάος, θα αντικαταστήσουµε τις ανθρώπινες αξίες µε
διαστρεβλωµένες, στις οποίες θα πιστεύουν. Πώς θα γίνει αυτό;
Θα βρούµε δικούς µας οµοϊδεάτες… δικούς µας συµµάχους και
αρωγούς. Επεισόδιο το επεισόδιο, θα διαδραµατίζεται µια τεράστιας
κλίµακας τραγωδία για τον αφανισµό της αυτοσυνείδησης του πιο
ανυπότακτου λαού της Γης. Από τη φιλολογία και την τέχνη βαθµι-
αία θα αφαιρέσουµε την κοινωνική τους ουσία, θα ξεµάθουµε τους
ζωγράφους, θα τους αφαιρέσουµε την επιθυµία να ασχολούνται µε
την απεικόνιση και την έρευνα αυτών των προτσές που συντελούν-
ται στα βάθη της καρδιάς των λαϊκών µαζών. Η λογοτεχνία, τα θέα-
τρα, ο κινηµατογράφος θα απεικονίζουν και θα εξυµνούν τα πιο
χαµηλά, τα πιο χαµερπή αισθήµατα των ανθρώπων.
Εµείς µε κάθε τρόπο θα υποστηρίζουµε και θα προβάλλουµε τους λε-
γόµενους ζωγράφους,που θα καλλιεργούν και θα µπάζουν στην αν-
θρώπινη συνείδηση, τη λατρεία του σεξ, της βίας, του σαδισµού, της
προδοσίας – κοντολογίς – ό, τι είναι ανήθικο».
∆είχνοντας πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος της τέχνης στη διάπλαση της
ανθρώπινης συνείδησης. Για να υποτάξεις έναν λαό, πρέπει να τον πλήξεις
στην ίδια του την ταυτότητα, τον πολιτισµό του, είχε πει κάποιος άλλος.
Μετά απ’ αυτές τις υποδείξεις που στοχεύουν στον εκµαυλισµό της συνεί-
δησης, το κείµενο προχωρά σε πιο πρακτικά ζητήµατα υπονόµευσης του
κρατικού µηχανισµού και της ακεραιότητας, της ηθικής των υπαλλήλων που
τον συντελούν:
«Στη διεύθυνση του κράτους θα δηµιουργήσουµε το χάος και την αταξία.
Οπωσδήποτε, αλλά ενεργά και σταθερά, θα συνεργαστούµε στην απειθαρ-
χία των υπαλλήλων, στους ρουσφετολόγους, να κάνουν ό, τι τους κατέβει.
Η γραφειοκρατία και η ασυνείδητη εργασία θα αναδειχτούν σε αρετές… Η τι-
µιότητα και ο σεβασµός θα γελοιοποιούνται και θα αχρηστευθούν, θα µετα-
τραπούν σε υπολείµµατα του παρελθόντος. Τη βλακεία και την αυθάδεια, το
ψέµα και την απάτη, το µεθύσι, τη ναρκοµανία, τα κτηνώδη πάθη ενός εναν-
τίον του άλλου, την αναίδεια, την προδοσία, τον εθνικισµό και την εχθρό-
τητα ανάµεσα στους λαούς, ακόµα περισσότερο την εχθρότητα και το µίσος
προς το ρωσικό λαό, όλα αυτά θα τα καλλιεργήσουµε».
«Μόνο λίγοι, πολύ λίγοι άνθρωποι θα το αισθανθούν ή µάλλον θα καταλά-
βουν το τι γίνεται… Όµως, αυτούς τους ανθρώπους θα τους απογοητεύ-
σουµε, θα τους γελοιοποιήσουµε, θα βρούµε τρόπο να τους
συκοφαντήσουµε και να τους κάνουµε σκουπίδι της κοινωνίας. Θα αφαιρέ-
σουµε τις πνευµατικές ρίζες του µπολσεβικισµού, θα καταστρέφουµε και θα
χαλάµε τις βάσεις της ηθικής. Με τον τρόπο αυτό θα κλονίζουµε από γενιά
σε γενιά, θα προκαλούµε τη διάβρωση και θα αποµακρύνουµε το λενινιστικό
φανατισµό. Με τους ανθρώπους θα καταπιαστούµε ακόµα από τα παιδικά
και εφηβικά τους χρόνια. Το κύριο στοίχηµα θα είναι η νεολαία, θα τη δια-
φθείρουµε, θα την εκφυλίσουµε,θα της στερήσουµε την τιµιότητα. Από τη
νεολαία θα κάνουµε κυνικούς και χυδαίους ανθρώπους, βλάκες και κοσµο-
πολίτες. Να, έτσι θα το κάνουµε» (Σελ. 118 Γεώργιου Πολυµερίδη, παράθεση
από το «Μαρξισµός, Λενινισµός, Σταλινισµός, Κοµµουνισµός» του Πέταρ Κά-
µενοφ, Εκδοτικό «Ζεράβα», Σόφια, 2003, σελ. 4-5)
Τάδε έφη Άλαν Ουέλς Ντάλες το 1945 µετά τη µεγάλη αντιφασιστική νίκη
που άφησε έντροµους τους πολεµοκάπηλους του ιµπεριαλισµού.
Ο διευθυντής της CIA λοιπόν, ο Άλαν Ουέλς Ντάλες δεν µάσαγε τα λόγια
του, όταν το 1945 υπόδειχνε πώς θα υπονοµεύσουν τις σοσιαλιστικές χώρες
από τα µέσα. Το κείµενο είναι αποκαλυπτικό στην ωµή αµεσότητά του και
αξίζει να τονιστεί ξανά και ξανά, γιατί ακριβώς αυτό συµβαίνει και τώρα,
τόσα χρόνια µετά, για να µην ξυπνήσει ξανά η ανθρωπότητα.
Τα λόγια δείχνουν ότι η ψυχολογία των µαζών, που από την αρχαιότητα
απασχολούσε την εκάστοτε ηγεσία, κυρίαρχη τάξη, αυτοκράτορες και κάθε
λογής δικτάτορες, είχε κατανοηθεί
καλά από τον διευθυντή αυτό της
CIA. Μόνο που αυτή τη φορά η εκ-
στρατεία διαφθοράς συνείδησης είχε
παραπάνω δουλειά: έπρεπε να εφαρ-
µοστεί σε έναν λαό που από το 1917
είχε γαλουχηθεί µε άλλες αξίες, πα-
νανθρώπινες, σοσιαλιστικές ουµανι-
στικές και επιπλέον είχε βγει από
έναν αγώνα πατριωτισµού µε ανεβα-
σµένο το ηθικό στα υψηλότερα επί-
πεδα. Έτσι, η διάβρωση είχε πολλά
µαλλιά να ξάνει. Ο Ντάλες, βέβαια,
καταλάβαινε ότι δεν θα τους κατά-
φερνε όλους στην κατηφόρα και
υποδείχνει την τακτική για τους
«αδιάφθορους».
Η ίδια συνταγή, πάντα προσαρµοσµένη στις συνθήκες, στις νοοτροπίες
της κάθε χώρας, έχει συνεχιστεί µέχρι σήµερα ιδιαίτερα σε χώρες πρώην
αποικιοκρατούµενες, µε µανία δολοφονική µάλιστα, αν και εφόσον η νέα ηγε-
σία ήταν αντιιµπεριαλιστική, πόσο µάλλον αν ήταν µαρξιστικού προσανατο-
λισµού και µε εξεγερµένα λαϊκά κινήµατα, επαναστάσεις σοσιαλιστικές κλπ.
Στα χρόνια µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η ανθρωπότητα είχε πάρει φόρα
προοδευτική, ακόµα αντικαπιταλιστική κι αυτή έπρεπε να ανακοπεί µε κάθε
τρόπο. Το κείµενο µπορεί να αφορούσε στις συγκεκριµένες στιγµές τη Σο-
βιετική Ένωση, αλλά τα ίδια εφαρµόστηκαν ακόµα και στις αναπτυγµένες κα-
πιταλιστικές χώρες για να µην περάσει από το µυαλό των λαών και της
νεολαίας στις κρίσεις που θα έρχονταν – και ήρθαν – να στραφούν ξανά στο
ιστορικό παράδειγµα του σοβιετικού σοσιαλισµού. Η αστική τάξη έχει πάθει
και µάθει από την ιστορία και φυλάει κι αυτή τις δικές της «Θερµοπύλες»
κόντρα στις ανάγκες της ιστορίας καταφέρνοντας σε µεγάλο βαθµό σε σχε-
δόν όλες τις χώρες του κόσµου να εκµαυλίσει τη συνείδηση και να την κάνει
αδρανή, ανίκανη να παλέψει.
Το βιβλίο του Γεώργιου Πολυµερίδη αποτελεί σπουδαία συµβολή στην
κατανόηση των πιο πλαστογραφηµένων ιστορικών γεγονότων και πρέπει
να διαβαστεί ή να ξαναδιαβαστεί.
Υ.Γ.: Ο Άλαν Ντάλες, αρχηγός της CIA, ήταν αδελφός του υπουργού Εξω-
τερικών Τζον Φόστερ Ντάλες. Ο Αλαν Ντάλες ήταν αυτός που οργάνωσε και
διηύθυνε ανατροπές δηµοκρατικών καθεστώτων στη Λατινική Αµερική και
στην Αφρική και ήταν ο εµπνευστής της επίθεσης και απόβασης των οπα-
δών του δικτάτορα Μπατίστα στην Κούβα για ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΕΛΙΚΑ;
Προς Συριζαίους του µόχθου και της εργασίας
«…Οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν πλήρως ότι οι δηλώσεις του Eurogroup
της 25ης Μαΐου και της 5ης ∆εκεµβρίου έχουν ως προϋπόθεση τη
συνεχή συµµόρφωση µε τις µνηµονιακές µας υποχρεώσεις.
Ελπίζω πως αυτές οι διευκρινίσεις καθησυχάζουν το σχετικά µε την από-
λυτη δέσµευσή µας να τηρήσουµε τις υποχρεώσεις µας όπως πηγάζουν από
το Μνηµόνιο, τόσο ως προς την ουσία όσο και ως προς τις διαδικασίες συ-
νεργασίας µε τους εταίρους µας.»
Αποσπάσµα από την επιστολή Τσακαλώτου.
Και αυτή, δίπλα
πάνω, η υπογραφή
του προς το Eurogroup.
Ενώ η κάτω είναι
η υπογραφή του
στα νοµοσχέδια που
ψηφίζει για να µας
«σώσει».
Υ.Γ.: Όσοι δεν πι-
στεύετε, αναζητή-
στε την στα
νοµοσχέδια που έχει
υπογράψει.