Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πώς το Facebook µπορεί να σας κάνει να νιώσετε δυστυχισµένο

Οι πολύωρες επισκέψεις στο Facebook στη διάρκεια των Χριστουγέννων, όπου ο χρήστης βλέπει και φωτογραφίες των «τέλειων» οικογενειών και των «τέλειων» διακοπών είναι πιθανότερο να τον κάνουν δυστυχισµένο παρά να τον βάλουν σε γιορτινή διάθεση, προκύπτει από έρευνα που δηµοσιεύεται στο BBC.

Η έρευνα του πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης αναφέρει ότι η υπερβολική χρήση των µέσων κοι- νωνικής δικτύωσης µπορεί να προκαλέσει αισθή- µατα φθόνου καθώς οι χρήστες κινδυνεύουν να περνούν πολλές ώρες παρακολουθώντας τις αφη- γήσεις άλλων χρηστών και έτσι καταφεύγουν ανα- πόφευκτα σε «µη ρεαλιστικές κοινωνικές συγκρίσεις».

Συγκεκριµένα, οι ερευνητές προειδοποιούν για τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι επισκέψεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να έρχονται οι χρήστες σε επαφή µε άλλους αν- θρώπους. Στη µελέτη, µάλιστα, οι επιστήµονες προτείνουν στους χρήστες να κάνουν ένα διά- λειµµα από τις επισκέψεις στα µέσα κοινωνικής δι- κτύωσης.
Στην έρευνα συµµετείχαν περισσότεροι από 1.000 χρήστες – κυρίως γυναίκες. Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, «η τακτική χρήση των κοινωνι- κών µέσων δικτύωσης, όπως το Facebook, µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συναισθηµατική κατάσταση και την ικανοποίηση που έχει κάποιος από τη ζωή του».

Η ενεργή ωστόσο παρουσία στα µέσα κοινωνι- κής δικτύωσης, όπως η επικοινωνία µε άλλους χρήστες, φαίνεται µία πολύ πιο θετική εµπειρία, σύµφωνα µε τη µελέτη που δηµοσιεύτηκε στην επιστηµονική επιθεώρηση Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking.

Αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ λιγότερο στε- νόχωρη σε σχέση µε εκείνη των «παθητικών» χρη- στών που περνούν υπερβολικά πολλές ώρες «κατασκοπεύοντας» τους άλλους χρήστες στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να επικοινω- νούν µαζί τους. Μία άλλη προσέγγιση για τη βελτίωση της διάθεσης, σύµφωνα µε τη µελέτη, είναι να σταµατή- σει εντελώς κάποιος τις επισκέψεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για µία εβδοµάδα.