Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Βιβλία που αξίζει να διαβάσετε!Του Νικόλα Κολοκοτρώνη

Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ,
Συγγραφέας

«ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΘΝΗΤΟΙ»
ΑΤΟΥΛ ΓΚΑΟΥΑΝΤΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ,
σελ.: 350,
τιµή 18 ευρώ


Η ιστορία της ιατρικής στη σύγχρονη
εποχή είναι µια πορεία
αλλεπάλληλων επι-
τευγµάτων που βελτίωσαν θεαµατικά την
ποιότητα της ανθρώπινης ζωής και παρέ-
τειναν εντυπωσιακά
τη διάρκειά της. Ωστόσο, εµπρός στα αναπόφευκτα γηρατειά και στον θάνατο, η ιατρική στέκεται
αµήχανη.
Στο βιβλίο αυτό, ο Ατούλ Γκαουάντε συνδυάζει
ανθρώπινες ιστορίες µε την προσωπική του περιπλάνηση στο πεδίο της γηριατρικής και της οργανωµένης φροντίδας των ηλικιωµένων, ψάχνοντας
για τις επιλογές που θα εξασφαλίζουν µια ζωή µε
αυτοτέλεια, χαρά και αξιοπρέπεια. Πρόκειται για
µια αναζήτηση επίµονη, ειλικρινή και βαθιά συγκινητική. Όπως λέει ο ίδιος: «Έµαθα πολλά στην Ιατρική Σχολή, αλλά σίγουρα δεν έµαθα τίποτα για
τη θνητότητα. Σκοπός της ιατρικής εκπαίδευσης,
όπως το βλέπαµε εµείς ως φοιτητές αλλά κι όπως
το έβλεπαν οι καθηγητές µας, ήταν να µάθουµε
να σώζουµε ζωές, όχι να διαχειριζόµαστε τον θάνατο».

«ΜΕ ΤΟΛΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
W.B. «Sandy» THOMAS
Εκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ, σελ. 440, τιµή 12 ευρώ

1941, Μάχη της Κρήτης. O W. B. Thomas τραυµατίζεται βαριά στη µάχη του Γαλατά. Αιχµαλωτί-
ζεται από τους Ναζί και µεταφέρεται σε διάφορα
νοσοκοµεία και στρατόπεδα αιχµαλώτων πολέµου. Καταλήγει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης,
στο κολαστήριο του Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Θα καταφέρει όµως να δραπετεύσει και µε
τη βοήθεια πολλών ελληνικών οικογενειών θα
φτάσει µε τα πόδια
στη Χαλκιδική και θα
βρει καταφύγιο στο
Άγιο Όρος.
Στον Άθωνα, έρχεται αντιµέτωπος µε
πρωτόγνωρες καταστάσεις. Απλοί µοναχοί ασκητές και
επιφανείς Γέροντες
Μοναστηριών, προσπαθούν να τον
υποθάλψουν και να
τον διαφυλάξουν
από τους Ναζί. Ο 96χρονος, σήµερα, Νεοζηλαν-
δός δραπέτης που αψήφησε επιδεικτικά τον Ναζι-
σµό, δεν σταµάτησε ποτέ να επισκέπτεται και να
ευχαριστεί τους Έλληνες. Ακολούθησε µία λαµπρή
στρατιωτική καριέρα και θεωρείται έκτοτε, ένας
ζωντανός θρύλος. Σήµερα ζει στην Αυστραλία.

 • «ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΑΝΓΚΟ»
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
Εκδόσεις ΚΕ∆ΡΟΣ, σελ. 568, τιµή 17,50 ευρώ
 
Στις 29 Μαΐου
1945 µια βρετανική
Ντακότα φέρνει
στην Αθήνα τον
Νίκο Ζαχαριάδη,
κρατούµενο µέχρι
τότε στο Νταχάου.
Οι οπαδοί της Αριστεράς τον υποδέ-
χονται σαν
µεσσία. Στις δύσκολες συνθήκες
της εποχής, εκεί-
νος επαγγέλλεται τη συµφιλίωση. Οι επιλογές του
όµως εντείνουν τη σύγκρουση και ο εµφύλιος πό-
λεµος οδηγεί τον ίδιο και τους συντρόφους του
στην εξορία. Εκεί νέες συγκρούσεις προκαλούν
την πτώση του. Εκτοπισµένος, στη συνέχεια, στη
Σιβηρία από το καθεστώς στο οποίο αφιερώθηκε,
αποµονωµένος, υπό εικοσιτετράωρη αστυνοµική
παρακολούθηση, δίνει τέλος στη ζωή του µετα-
τρέποντας σε αυτοσχέδια αγχόνη το σωλήνα του
καλοριφέρ. Το Κόκκινο τανγκό αποτελεί µια µυθι-
στορηµατική ψυχογραφία του ανθρώπου που θεωρήθηκε ο «θεός» της Αριστεράς. Ένα επικό
µυθιστόρηµα για τον άνθρωπο που ταυτίστηκε µε
τη µεγαλύτερη τραγωδία της χώρας.

• «ΤΟ ΣΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ»
Επιστηµονική επιµέλεια:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ,
σελ. 528, τιµή 28 ευρώ

 Η τρέχουσα διεπιστηµονική έρευνα δείχνει
ότι η ψυχολογική γέν-
νηση προηγείται της
βιολογικής γέννησης και
ότι τα βρέφη δεν είναι
«µωρά» αλλά εξαρχής
πρόσωπα, έτοιµα για
συµπαθητικό µοίρασµα
πράξεων, προθέσεων
και συγκινήσεων µε τον
ευαίσθητο συνάν-
θρωπο. Το συλλογικό
αυτό έργο είναι επικεντρωµένο στην ανάπτυξη
των σχέσεων των νεογνών, των βρεφών και των
νηπίων µε τους σηµαντικούς άλλους. Οι συγγραφείς εξετάζουν, υποστηρίζουν και επεκτείνουν µια
σύγχρονη θεωρία της ψυχολογικής ανάπτυξης,
που εισηγείται ο Καθηγητής Colwyn Trevarthen,
στον οποίο είναι αφιερωµένος ο τόµος. Τα κύρια
θέµατα που εξετάζονται στο βιβλίο: τα βρέφη και
η µουσική, τα βρέφη και η µίµηση, τα βρέφη και
το κωµικό, τα βρέφη και οι αριθµοί, τα βρέφη και
η γλώσσα, η επικοινωνία µητέρων-βρεφών µε
εξωσωµατική γονιµοποίηση, η ενσυναίσθηση των
βρεφών µε καταθλιπτικές µητέρες, τα παιδιά και ο
αυτισµός, η φαντασία και οι φανταστικοί σύντρο-
φοι των νηπίων, οι συγκινήσεις, οι συντονισµοί εµ-
βρύου-µητέρας, η ανάπτυξη των φτωχών
παιδιών.