«Mαµά, να πάρουµε σκυλάκι;» Συμβουλές και Οδηγίες

ΠΑΙΔΙ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
«Mαµά, να πάρουµε σκυλάκι;» Συμβουλές και Οδηγίες

Σίγουρα θα έχετε ακούσει φίλους σας να προβληµατίζονται για το αν θα είναι καλό ή όχι να µεγαλώσει το παιδί τους µε ένα σκυλί. Mπορεί, επίσης, εσείς οι ίδιοι να αντιµετωπίζετε το δίληµµα. ∆ιεθνείς επιστηµονικές έρευνες συµφωνούν ότι η συνύπαρξη των ζώων, και ειδικά του σκύλου, µε το παιδί αποτελεί σηµαντικό πα- ράγοντα για τη σωστή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Tο σκυλί γεννά θετικά συναισθήµατα στην ψυχή του παιδιού, που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΣΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΑΣ ΣΚΥΛΙ

Mαθαίνει τι σηµαίνει φιλία. Όταν το παιδί µεγαλώνει µαζί µε ένα σκύλο, µαθαίνει να εκφράζει την αγάπη του, δένεται συναισθηµατικά, γίνεται συµπονετικό, αφοσιώνεται, µοιράζεται. ∆ηλαδή, ουσιαστικά ενι- σχύονται στο χαρακτήρα του τα συστατικά της αληθινής σχέσης και φιλίας, γίνεται πιο δοτικό και γενικότερα µαθαίνει να βοηθά τους αδύναµους. Aναπτύσσεται κοινωνικά. Mαθαίνει να αναγνωρίζει και να σέ- βεται τις ανάγκες του ζώου, γεγονός που ενισχύει τις σχέσεις του µε την οµάδα των συνοµηλίκων του και ευνοεί την επικοινωνία του µε τους ανθρώπους γενικότερα. Γίνεται υπεύθυνο. Aναλαµβάνει ευθύνες και τονώνεται η αυτοπεποί θησή του, καθώς το σκυλί χρειάζεται ανάλογη φροντίδα. Kατ’ αυτό τον τρόπο, το παιδί µπορεί πιο εύκολα να αναλάβει προσωπική ευθύνη για τη δική του ζωή, συµφιλιώνεται µε την πραγµατικότητα και τις αληθινές ευθύνες της ζωής και αναγνωρίζει πως κάθε επιλογή του έχει τις συνέπειές της. ∆ιαχειρίζεται καλύτερα τα «θέλω» του. Eλέγχει τις επιθυµίες και τα συναισθήµατά του, ώστε να µην τα εκτονώνει εις βάρος του ζώου. Aπαραίτητη εδώ είναι η διακριτική επίβλεψη του γονιού και η κατάλληλη παρέµβασή του, καθώς το παιδί ενδέχεται να δυσκολευτεί στην αρχή να αναγνωρίσει πότε το σκυλί θέλει να παίξει, να ξεκουραστεί ή να κοιµηθεί.

O γονιός µπορεί, συζητώντας µε το παιδί, να το βοηθήσει να ανα- γνωρίσει την επιθυµία του, αλλά και να την οριοθετήσει, εφόσον αυτή είναι αντίθετη προς τις ανάγκες του ζώου. Eάν είναι µοναχοπαίδι, µπορεί να επωφεληθεί ακόµα περισσότερο από τη σχέση αυτή. Θα το βοηθήσει να περιορίσει τον εγωισµό και την επιθετικότητα που µπορεί να έχει ή ακόµα και να µειώσει την εγωκεντρι- κότητά του. Mαθαίνει τι σηµαίνει αρρώστια και απώλεια. Aρχίζει να εξοικειώνε- ται σιγά-σιγά µε το φυσικό κύκλο της ζωής, την ιδέα της ασθένειας, της απώλειας και του θανάτου, καθώς το ζώο είναι πιθανό να αρρωστήσει ή να πεθάνει όσο το παιδί διανύει την παιδική ηλικία. H απώλεια αυτή θα είναι µάθηµα ζωής για το παιδί και θα το προετοιµάσει ψυχολογικά και για τις απώλειες αγαπηµένων αν- θρώπων. H φροντίδα, µάλιστα, ενός άρρωστου ή γέρικου ζώου τού µα- θαίνει ότι το ίδιο δεν θα είναι µόνο ο αποδέκτης της φροντίδας στη ζωή του (π.χ. από τους γονείς του), αλλά ότι µπορεί να αναλάβει και το ρόλο του ανθρώπου που προσφέρει φροντίδα.

OΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ

Προκειµένου να αποφασίσετε εάν θα πάρετε στο παιδί σας σκύλο, θα πρέπει να γνωρίζετε ορισµένα βασικά πράγµατα.

 • Σε ποια ηλικία να πάρω στο παιδί µου σκυλάκι; Aπό την ηλικία των 6 µηνών και µετά, το παιδί µπορεί να συµβιώσει µε ένα σκυλάκι, καθώς εκείνη την πε- ρίοδο το ανοσοποιητικό του σύ- στηµα αρχίζει να ισχυροποιείται. Ωστόσο, θα ήταν καλύτερο να έχει φτάσει κοντά στα 4 χρόνια του, όταν αρχίζει δηλαδή να κοινωνικοποιείται και να γίνεται πιο υπεύθυνο. Tότε, συνήθως πηγαίνει και στο νηπιαγω- γείο, όπου έρχεται σε επαφή και µε άλλον κόσµο. Έτσι, µπορεί πιο εύ- κολα να δηµιουργήσει σχέσεις και να δεχθεί πιο άνετα ένα ζώο στο σπίτι. Tο σκυλάκι είναι καλό να έρχεται στο σπίτι από µικρή ηλικία, ώστε να µε- γαλώνει µαζί µε την οικογένεια, να δένεται µε αυτήν και να έχουν κοινές εµπειρίες. Έτσι, εξοικειώνονται κα- λύτερα και οι δύο πλευρές.

Oι γονείς µαθαίνουν το χαρακτήρα του ζώου και τον διαµορφώνουν στο βαθµό που µπορούν, για να διευκολύνουν και τη σχέση του µε το παιδί.

• Ποια ράτσα να διαλέξω; Tο ποια ράτσα θα επιλέξετε εξαρτάται κυρίως από το χαρακτήρα του σκυλιού, ανεξάρτητα από το µέγεθός του. Eκ των πραγµάτων, δεν θα προτιµήσετε ένα σκυλί επιθετικό. O χώρος στον οποίο ζείτε και ο τρόπος ζωής σας παίζουν καθοριστικό ρόλο για το µέγεθος του ζώου που θα επιλέξετε. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τη φροντίδα που θα χρειαστεί. Mη διαλέξετε ένα µεγάλο σκυλί εάν ζείτε σε διαµέρισµα. Tα µεγάλα σκυλιά χρειάζονται χώρο και συχνές βόλ- τες. Σκυλιά κατάλληλα για παιδιά είναι µεταξύ άλλων: το γκόλντεν ριτρίβερ, τα κυνηγόσκυλα (π.χ. πόιντερ, σέτερ), αλλά και ορισµένα ηµίαιµα.

• Πρέπει να προσέξω κάτι ιδιαίτερα; H σωστή φροντίδα του ζώου, όταν ζει µέσα στο σπίτι, είναι αυτ νόητη. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει παιδί στην οικογένεια. Tο σκυλάκι θα πρέπει να παρακολουθεί- ται τακτικά από τον κτηνίατρο. Eίναι απαραίτητα όλα τα εµβόλια και οι αποπαρασιτώσεις, καθώς και η σχο- λαστική καθαριότητά του.

• Πώς να βοηθήσω τη σχέση του παιδιού µε το σκύλο; H ποιότητα της σχέσης των γο- νιών µε το παιδί τους καθορίζει και το δέσιµο που θα αναπτυχθεί ανά- µεσα στο παιδί και το σκυλάκι. Eάν το παιδί µαθαίνει από µικρό να έχει εµ- πιστοσύνη στον εαυτό του, εισπράτ- τει αγάπη και εκφράζει τα συναισθήµατά του, τότε σίγουρα θα νιώσει όµορφα µε το µικρό ζώο. Aντίθετα, εάν είναι συναισθηµατικά ανασφαλές, ζει µέσα σε εχθρικό πε- ριβάλλον, έχει συνηθίσει να του κά- νουν όλα τα χατίρια ή είναι επιθετικό, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να «βγάλει» άσχηµη συµπεριφορά και στο ζώο. Eκτός όµως από τη φροντίδα της σχέσης µε το παιδί σας, για να βοηθήσετε τη σχέση του µε το ζώο, θα πρέπει να του δείξετε και κάποια πράγµατα για το σκυλάκι του.

Θα πρέπει να το µάθετε: – Nα σέβεται το σκύλο – Nα αναλάβει ένα µέρος των ευ- θυνών, π.χ. να του βάζει φαγητό – Nα παίζει µαζί του, αποφεύγον- τας τα βίαια παιχνίδια – Nα καταλαβαίνει τον τρόπο που επικοινωνεί το σκυλί.

 • Mπορεί να κολλήσει κάτι το παιδί µου από το σκύλο; H παρουσία σκύλου στο σπίτι δεν εγκυµονεί κινδύνους για την υγεία του παιδιού. Yπάρχει ωστόσο το εν- δεχόµενο το παιδί να παρουσιάσει κάποια αλλεργία από το τρίχωµα του ζώου ή να κολλήσει µύκητες. Aντιµετωπίζονται και τα δύο µε φαρµακευτική αγωγή.

Πηγές

vita.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή