Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πώς να βγάλετε λεφτά από το Pokemon Go


Το pokemon go το νέο παιχνίδι επαυξηµένης πραγµατικότητας για smartphones που έχει γίνει ήδη τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα από τις πρώτες κιόλας µέρες κυκλοφορίας αποτελεί το νέο trend που για όσο διαρκέσει δίνει την ευκαιρία σε παίκτες και επιχειρή- σεις να το εκµεταλλευτούν και να βγάλουν λεφτά! Πολλά ή λίγα είναι κάτι που εξαρτά- ται από τον καθένα. Κάποιοι καταστηµατάρχες βέβαια µε αυξηµένο επιχειρηµατικό δαιµόνιο ακόµη και στην Ελλάδα κερδίζουν χρήµατα και δηµοσιότητα από το Pokemon Go, ενώ οι καλοί παίκτες έχουν τις δικές τους ευκαιρίες. Ο πρώτος που το σκέφτηκε και το υλοποίησε είναι ο ιδιοκτήτης µιας πιτσαρίας στο Queens. Τι έκανε; Μαζί µε κοµµάτια πίτσας, και παγωµένες µπύρες έδινε τα απαραίτητα Pokeballs στους χρή- στες του νέου παιχνιδιού. Ο ιδιοκτήτης της πι- τσαρίας δαπάνησε 10 δολάρια για να αγοράσει µια δυνατότητα του παιχνιδιού να προσελκύει σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία περισσότερα pokemon. Σύντοµα οι παίκτες µαζεύτηκαν για να αιχµαλωτί- σουν τα pokemon. Το αποτέλεσµα ήταν ο ιδιο- κτήτης της πιτσαρίας να δει αύξηση του τζίρου του σε σχέση µε ένα τυπικό Σαββατοκύριακο κατά 30%. Ακόµη, µια ψηφιακή βιβλιοθήκη στο Σαν Φραν- τσίσκο έχει µετατραπεί για τους παίκτες σε δηµο- φιλές σηµείο που συναντιούνται στο παιχνίδι ώστε να ρίξουν τα pokemon στη µάχη. Σύµφωνα µε ξένα δηµοσιεύµατα οι επιχειρήσεις σκέφτονται διαρκώς νέους τρόπους για να προ- σελκύσουν πελάτες µε το Pokemon Go. Οι τρόποι για να βγάλει κάποιος χρήµατα είναι: 1. Επιχειρήσεις µικρές των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν ξέρουν να χρησιµοποιούν το παιχνίδι και γε- νικά την τεχνολογία πληρώνουν καλούς παίκτες για να χρησιµοποιήσουν µια λειτουργία του παι- χνιδιού, η οποία «µαζεύει» σπάνια pokemon άρα και παίκτες κοντά στις επιχειρήσεις τους. Με αυτό τον τρόπο µαζεύονται παίκτες κοντά στην επιχεί- ρηση και επωφελείται ο επιχειρηµατίας από ενδε- χόµενες αγορές. Η λειτουργία ονοµάζεται lure και σίγουρα µελλοντικά θα χρησιµοποιηθεί ακόµα πε- ρισσότερο. Τα lure είναι δολώµατα τα οποία προ- σελκύουν Pokemons για κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, και συνεπώς προσελκύουν αν- τίστοιχα και κυνηγούς Pokemon άρα και δυνητι- κούς πελάτες της επιχείρησης. 2. Το περασµένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, στο Σύνταγµα, µεγάλο κατάστηµα της περιοχής, αλλά και δεύτερη εταιρεία που σχετίζεται µε δια- δικτυακές παραγγελίες φαγητού ενεργοποίησαν τη λειτουργία lure του παιχνιδιού για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από το συνηθισµένο, που έχει τη δυνατότητα να γεµίζει την περιοχή Pokemon. Στόχος η διαφήµιση και ταυτόχρονα οι πωλήσεις. 3. Οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να επωφελη- θούν ακόµη µε τα PokeStops είναι σηµεία ενδια- φέροντος τα οποία υπάρχουν σε πολλά σηµεία στον χάρτη, και στα οποία όταν βρεθεί ο παίκτης µπορεί να βρει virtual αντικείµενα που τον βοη- θάνε στο παιχνίδι. Τα PokeGyms είναι αντίστοιχες τοποθεσίες στις οποίες µπορούν οι παίκτες να εκ- παιδεύσουν τα Pokemon τους, να µονοµαχήσουν µεταξύ τους και να κερδίσουν ανταµοιβές. Για να τα πετύχει αυτά µια µικρή επιχείρηση, για παρά- δειγµα ένα καφέ της γειτονιάς, θα πρέπει είτε ο ιδιοκτήτης να έχει γνώση του Pokemon Go, είτε να φροντίσει να βρει τον κατάλληλο παίκτη. 4. Αυτοί που βγάζουν χρήµατα από το Pokémon Go είναι παίκτες που έχουν φτάσει σε υψηλά επί- πεδα και βγάζουν τους λογαριασµούς τους σε πλειστηριασµό. Στις 19 Ιουλίου, ένας λογαριασµός στο επίπεδο 23 πωλήθηκε στο eBay 7.300 λίρες Αγγλίας. Άλλοι λογαριασµοί στο ίδιο επίπεδο ξεκι- νούν από τις 999 λίρες, ωστόσο όσο περνάνε οι µέρες, τόσο µειώνονται οι τιµές και αυξάνεται η προσφορά σε λογαριασµούς.