Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Επιτρέπονται οι σκύλοι στη θάλασσα;

Ακόµα δεν υπάρχει οριστική διευθέτηση του θέµατος αλλά
υπάρχουν ορισµένοι κανόνες καλής συµπεριφοράς και καλό είναι να τους
ακολουθούµε.

1.Ο σκύλος θα πρέπει να είναι δεµένος σε κοντινή απόσταση
από τον ιδιοκτήτη του κι όχι ελεύθερος, και να ενοχλεί τους λουόµενους.

 2.Πρέπει να είναι εµβολιασµένος, να φέρει ηλεκτρονική σήµανση και το βιβλιάριο
του ζώου να είναι στην διάθεση των Ελεγκτικών Αρχών, σε περίπτωση που ζητηθεί.

3. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποµακρύνει άµεσα τα περιττώµατα
του σκύλου, σε περίπτωση που αυτός αφοδεύσει στην παραλία.

4. Βάσει το νόµου
4039/12, επιτρέπεται η παρουσία των κατοικι- δίων στην παραλία, εφόσον
τηρούνται οι προϋποθέσεις. Η σχετική εγκύκλιος του Λιµενικού που το
απαγορεύει δεν υπερτερεί του νόµου.

5. Βάσει της ισχύουσας µέχρι τώρα
νοµοθεσίας, επιτρέπεται επίσης το κολύµπι των ζώων σε αποµακρυσµένες
περιοχές. Στην περίπτωση, όµως, που κάποιος λουόµενος διαµαρτυρηθεί, το σκυλί
θα πρέπει να αποµακρυνθεί από τη θάλασσα, όχι από την παραλία.
6. Οι σκύλοι,
µετά την επαφή τους µε το νερό, συνηθίζουν να το τινάζουν από πάνω τους. Ο κάθε
ιδιοκτήτης, λοιπόν, θα πρέπει να µεριµνά ώστε αυτή η συνήθεια του σκύλου να µην
ενοχλεί τους άλλους λουόµενους.

7. Οι ιδιοκτήτες των σκύλων που επιθυµούν να
έχουν τα σκυλιά τους στην παραλία, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε τα ζώα τους να
είναι κοινωνικοποιηµένα και εκπαιδευµένα, για να µην δηµιουργούν προβλήµατα
στους γύρω τους.

8. Κάτι πολύ σηµαντικό, επίσης, είναι ότι πρέπει να λαµβάνεται
σοβαρά υπ’ όψιν πως στους περισσότερους σκύλους αρέσει µεν το νερό και το
παιχνίδι στη θάλασσα, αλλά δεν αντέχουν τη ζέστη, όπως εµείς. Οι ιδιοκτήτες θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, τόσο µε τις ώρες που επισκέπτονται τις
παραλίες, όσο και µε την εξασφάλιση σκιάς και παροχής φρέσκου νερού.

9. Για τα ίδια τα σκυλιά, πρέπει να αποφεύγονται οι µεσηµεριανές ώρες και να
προτιµώνται οι πολύ πρωινές ή οι απογευµατινές.

10. Καλό θα είναι να γνωρίζουµε
όλοι ότι οι σκύλοι ∆ΕΝ µπορούν, λόγω σκελετικής κατασκευής, να αφοδεύσουν ή να
ουρήσουν στην θάλασσα, αντίθετα µε τους ανθρώπους

• Facebook: Φιλοζωϊκό Σωµατείο Γαλατσίου Γ.Α.Φ. • Ε-mail
somatiogaf@gmail.com