Δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκοµεία για ανασφάλιστους µόνο µε το ΑΜΚΑ

ΥΓΕΙΑ
Δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκοµεία για ανασφάλιστους µόνο µε το ΑΜΚΑ

Εν αναµονή της Κοινής Υπουργικής απόφασης µε την οποία θα
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την υγειονοµική κάλυψη των ανασφαλίστων και
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο που ψηφίσθηκε
το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου. 

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, έδωσε εντολή
στις διοικήσεις των νοσηλευτικών Ιδρυµάτων να δέχονται χωρίς καµία οικονοµική
επιβάρυνση όλους τους δικαιούχους, που κατέχουν ΑΜΚΑ.
Ειδικότερα όπως αναφέρεται
σε ανακοίνωση εντέλλονται οι διοικήσεις και οι αρµόδιες υπηρεσίες όλων των
νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και των µονάδων του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου
Υγείας (ΠΕ∆Υ) να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση, νοσηλευτική και ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη σε όλους του δικαιούχους που κατέχουν ΑΜΚΑ και προσέρχονται σε αυτά
χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση τους. ∆ικαιούχοι που εµπίπτουν στην
παραπάνω κατηγορία είναι:
α) Οι µη άµεσα ή έµµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι
Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής οµογενείς, οι πολίτες κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι δια- θέτουν νοµιµοποιητικά
έγγραφα παραµονής στην Ελλάδα, καθώς και τα µέλη των οικογενειών (σύζυγος και
ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα) όλων των παραπάνω.
 β) οι εγγεγραµµένοι στα
µητρώα ασφαλιστικών ταµείων της χώρας και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος
και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές
τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή