Δεν φτάνει να λέγεσαι εφημερίδα, πρέπει και να είσαι!

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ
Δεν φτάνει  να λέγεσαι  εφημερίδα, πρέπει και να είσαι!

Ζητώ συγνώμη από τους αναγνώστες του «Παλμού» που σε διάστημα ενός μηνός αναγκάζομαι πάλι
να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που ίσως να μην τους αφορά άμεσα. Αυτό γίνεται διότι κάποιοι τρόφιμοι, στην κυριολεξία, του Δημαρχείου, δεν έχουν αντιληφθεί – ή δεν θέλουν να αντιληφθούν – κάποια πράγματα στα οποία έχω
αναφερθεί πάλι στο παρελθόν.

Για να είσαι εφημερίδα και όχι πίνακας ανακοινώσεων και για να έχεις την εκ του νόμου δυνατότητα να καταχωρείς τις δημοσιεύσεις του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα πρέπει να πληροίς κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στο Ν. 3548/2007.
Ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα αυτού, ως οργανισμοί του δημοσίου, έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν τις προκηρύξεις για προμήθειες, έργα και μισθώσεις και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, η οποία όμως πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου 3548/2007 και να συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο πίνακα με το αντίστοιχο ΦΕΚ με τις πιστοποιημένες εφημερίδες που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
Ο νόμος 3548/2007 λέει ότι όποιος θέλει να μπει σ’ αυτή τη διαδικασία, πρέπει να εκδίδει εβδομαδιαία εφημερίδα για τρία (3) χρόνια συνεχώς ή ημερήσια για δύο (2), και μετά θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματέας αν θα συμπεριληφθεί τελικώς ή όχι στον ετήσιο πίνακα. Και αυτή η αξιολόγηση, βέβαια, γίνεται κάθε χρόνο.
Τα δικαιολογητικά δε τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Γενική Γραμματεία σύμφωνα με το νόμο είναι:
Α. ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 2, παρ.3, στοιχ.β: «Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστική ενημερότητα από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων που απασχολεί».
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παραπάνω στοιχείο, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ιδιοκτήτη σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί΄και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους.
2. Όσον αφορά τη βεβαίωση ασφάλισης, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκομίσουν:
α. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στο ΙΚΑ, λογαριασμό ασφαλισμένου.
β. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στο ΤΑΙΣΥΤ ή στο ΤΣΠΕΑΘ, βεβαίωση ασφάλισης.
γ. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στον ΟΑΕΕ, να προσκομίζεται η θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας σύμβαση εργασίας μεταξύ του δημοσιογράφου και της εφημερίδας καθώς και φωτοναντίγραφο των διάτρητων από την αρμόδια ΔΟΥ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την παρεχόμενη δημοσιογραφική εργασία.
3. Πίνακα προσωπικού θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
4. Σε περίπτωση ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων που εκδίδονται σε νομούς κάτω των 80.000 κατοίκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται με το άρθρο 2, παρ. 1, στοιχ.ζ, προκειμένου ο ιδιοκτήτης εφημερίδας να καλύπτει τη νόμιμη απαίτηση για απασχόληση δημοσιογράφου, είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη με την προσκόμιση ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή της δημοσιογραφιής ταυτότητάς του ή υπεύθυνης δήλωσής του (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) όπου βεβαιώνεται ότι είναι ο συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων.
Β. ΔΙΑΝΟΜΗ
Άρθρο 2, παρ. 3, στοιχ. γ: «Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί καταβολής ΦΠΑ (επί των πωλούμενων αντιτύπων ή των ετήσιων συνδρομών), βεβαίωση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) σχετικά με τον αριθμό των πωλούμενων κατ’ έκδοσιν αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παρασταστικά διανομής τύπου που αφορούν στις εκάστοτε εκδόσεις της. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με ίδια μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα.»
Γ. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, όσον αφορά τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων που προσδιορίζονται με άρθρο 2, παρ. 1, στοιχ. θ, είναι αναγκαίο να επισυνάπτεται στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη όπου να αναφέρονται αναλυτικά το όνομα, το επώνυμο, το μητρώνυμο, το πατρώνυμο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης όλων των αναφερομένων προσώπων στο στοιχ. θ, ώστε να είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων από την υπηρεσία μας.
Δ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Όσον αφορά τη δυνατότητα διακοπής έκδοσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 2, στοιχ. γ, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση διακοπής της έκδοσης της εφημερίδας πέρα από τα προβλεπόμενα, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών όπου να σημειώνονται οι λόγοι για τους οποίους έγινε διακοπή έκδοσης. Δικαιολογημένη θεωρείται η διακοπή της έκδοσης μόνο κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Τέλος, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης εφημερίδας είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., είναι δυνατό τα μέλη να καλύπτουν την υποχρέωση της νόμιμης δημοσιογραφικής απασχόλησης εφόσον είναι ασφαλισμένοι ως δημοσιογράφοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, ή αποδεικνύουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα με την προσκόμιση ή ενυπόγραφων άρθρων τους στην εφημερίδα ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς τους ή υπεύθυνης δήλωσής του (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτες συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων.
Αν και αυτή τη φορά δεν καταλάβουν σε ποιές εφημερίδες έχει την υποχρέωση ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα να κάνει τις δημοσιεύσεις του, τότε η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η βλακεία είναι ανίκητη!
Αντί, λοιπόν, να διαμαρτύρονται για τις δημοσιεύσεις του Δήμου, ας προχωρήσουν στην έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας – ή ακόμα καλύτερα ημερήσιας – για να έχουν την κατά το νόμο δυνατότητα καταχώρησης των δημοσιεύσεων του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή