Αύξηση των τιμολογίων σε τρεις φάσεις προτείνει η ΔΕΗ

ΕΛΛΑΔΑ
Αύξηση των τιμολογίων σε τρεις φάσεις προτείνει η ΔΕΗ
Μεσοσταθμική αύξηση της τάξεως του 24,9%
προτείνει η ΔΕΗ για τα τιμολόγια χαμηλής τάσης (αφορούν στα νοικοκυριά
και τις μικρομεσαίες εταιρείες), σύμφωνα με την επιστολή της διοίκησης
της Επιχείρισης, που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας.


Η ΔΕΗ σημειώνει ότι η προτεινόμενη αύξηση θα γίνει σε τρεις φάσεις και
συγκεκριμένα την 1η Ιανουαρίου (μεσοσταθμική αύξηση 10,8% στο συνολικό
λογαριασμό), την 1η Μαΐου (6,3%) και την 1η Ιουλίου (6,1%).

Όσον αφορά ειδικότερα το οικιακό τιμολόγιο, η πρόταση της ΔΕΗ προβλέπει
συνολικές μεσοσταθμικές αυξήσεις μέσα στο 2013, που κυμαίνονται από
14,5% έως 48,7%, αναλόγως της συγκεκριμένης τιμολογιακής κλίμακας
(κατανάλωσης) που εντάσσεται ο κάθε καταναλωτής.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των τιμολογίων της, η ΔΕΗ προβλέπει ότι στο μεν
πρώτο βήμα (01.01.2013) θα καταργηθεί το κλιμάκιο 801 έως 1000 kWh ανά
τετράμηνο, και θα δημιουργηθεί ένα νέο κλιμάκιο 801 έως 2000 kWh ανά
τετράμηνο.

Στο δε τρίτο βήμα (01.07.2013), θα καταργηθεί πλήρως το κλιμάκιο 0 έως
800 kWh ανά τετράμηνο και θα δημιουργηθεί ένα νέο, ενιαίο κλιμάκιο 0 έως
2000 kWh ανά τετράμηνο.

Ο τιμοκατάλογος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, καθώς και των
πολυτέκνων παραμένει αμετάβλητος και διατηρείται στα ίδια επίπεδα με
εφέτος.

Η ΡΑΕ επισημαίνει ακόμα, ότι θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες σε
ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων από την ΔΕΗ
στοιχείων κόστους, καθώς και των τιμολογιακών της προτάσεων για το 2013,
και θα υποβάλει τη δική της τελική πρόταση προς τον υπουργό ΠΕΚΑ, «με
βασικό γνώμονα τη βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία της ΔΕΗ, αλλά
πρωτίστως το όφελος του τελικού καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας,
μέσω του περιορισμού, στο ελάχιστο δυνατό, των αναπόφευκτων πλέον
αυξήσεων των τιμολογίων».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΡΑΕ έχει ως εξής:

«Τη Δευτέρα 10.12.2012, η ΔΕΗ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ τη συνολική της
πρόταση για τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια χαμηλής τάσης του 2013. Η πρόταση
αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς επιστολών της ΡΑΕ προς την
επιχείρηση (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-51527/13.06.2012, Ο-52225/06.08.2012, κ.α.),
με τις οποίες η Ρυθμιστική Αρχή έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και
οδηγίες στη ΔΕΗ για τον τρόπο ανάλυσης και τεκμηρίωσης των
προϋπολογιζόμενων στοιχείων κόστους της, ώστε να καταστεί δυνατή η
αξιολόγηση από τη ΡΑΕ των σχετικών μεγεθών και να διαπιστωθεί εάν οι
αιτούμενες από την επιχείρηση μεταβολές των τιμολογίων της (αυξήσεις ή
μειώσεις) είναι εύλογες.

Πιο συγκεκριμένα, με το από 06.09.2012 έγγραφό της προς τη ΔΕΗ (αρ.
πρωτ. ΡΑΕ Ο-52455), η ΡΑΕ ζήτησε από την επιχείρηση να υποβάλει την
αναλυτική και λεπτομερώς τεκμηριωμένη τιμολογιακή της πρόταση,
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

● Προϋπολογισμός συνολικού κόστους παραγωγής, με ανάλυση:

▫ σταθερού και μεταβλητού κόστους
▫ ανά καύσιμο
▫ ανά κατηγορία λειτουργικών εξόδων
▫ ανάλυση κόστους κεφαλαίου

● Προϋπολογισμός συνολικού κόστους αγοράς ενέργειας, και ανάλυση ανά
κατηγορία (αγορές ΗΕΠ, ΑΔΙ, ΜΚΜΚ, λοιποί λογαριασμοί προσαυξήσεων,
κ.λπ.).

● Προϋπολογισμός συνολικού κόστους δραστηριότητας εμπορίας, με ανάλυση:

▫ ανά κατηγορία λειτουργικών εξόδων
▫ ανάλυση κόστους κεφαλαίου

● Για κάθε στοιχείο του προϋπολογισμού, ανάλυση των παραμέτρων από τις οποίες προκύπτει το συνολικό κόστος. Ενδεικτικά:

▫ ποσότητα παραγωγής από κάθε καύσιμο/ τεχνολογία
▫ μοναδιαίες τιμές καυσίμων, πρόσθετοι φόροι, ρήτρες, κ.λπ.
▫ ποσότητες αγορών από τρίτους, εισαγωγές, εξαγωγές
▫ τιμές αγορών από τρίτους, ΟΤΣ, κόστος εισαγωγών, κ.λπ.
▫ αριθμός προσωπικού ανά δραστηριότητα, ανάλυση σε τακτικό και έκτακτο, κ.λπ.
▫ ανάλυση μισθοδοσίας σε κανονική, παρεπόμενες παροχές, βάρδιες, εκτός έδρας, κ.λπ.
▫ εκτίμηση περιουσιακής βάσης και ποσοστό απόδοσης

● Προϋπολογισμός πωλήσεων, σύνολο και ανά κατηγορία πελατών.

● Ανάλυση εσόδων ανά κατηγορία πελατών.

● Έσοδα από λοιπές πωλήσεις/υπηρεσίες.

● Προτεινόμενα τιμολόγια/μοναδιαίες χρεώσεις και ποσοστά μεταβολών από υφιστάμενες χρεώσεις.

Επίσης, δόθηκαν από τη ΡΑΕ στη ΔΕΗ και οι εξής δύο σαφείς κατευθύνσεις:

● Κάθε γραμμή/παράμετρος του προϋπολογισμού της ΔΕΗ θα πρέπει να
συνοδεύεται από σύντομο κείμενο με επεξήγηση των παραδοχών, καθώς και
των μεταβολών σε σχέση με αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία προηγούμενων
περιόδων.

● Τα στοιχεία πρέπει να αφορούν τις ανταγωνιστικές και μόνο
δραστηριότητες και να μην περιλαμβάνουν στοιχεία για ρυθμιζόμενες
δραστηριότητες, ή για δραστηριότητες των οποίων το κόστος καλύπτεται από
άλλα έσοδα, όπως π.χ. τις ΥΚΩ, ή ειδικά ανταλλάγματα που προβλέπονται
από το νόμο (π.χ. για τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου).

Η τιμολογιακή πρόταση που υπέβαλε χθες η ΔΕΗ προβλέπει τη σταδιακή
προσαρμογή των τιμολογίων της στη ΧΤ σε τρία (3) βήματα: 01.01.2013,
01.05.2013 και 01.07.2013, έτσι ώστε, κατά την επιχείρηση, από την
01.07.2013 τα τιμολόγιά της στη χαμηλή τάση (ανταγωνιστικές χρεώσεις) να
αντανακλούν το κόστος παραγωγής και διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των τιμολογίων της, η ΔΕΗ προβλέπει ότι στο μεν
πρώτο βήμα (01.01.2013) θα καταργηθεί το κλιμάκιο 801 έως 1000 kWh ανά
τετράμηνο, και θα δημιουργηθεί ένα νέο κλιμάκιο 801 έως 2000 kWh ανά
τετράμηνο. Στο δε τρίτο βήμα (01.07.2013), θα καταργηθεί πλήρως το
κλιμάκιο 0 έως 800 kWh ανά τετράμηνο και θα δημιουργηθεί ένα νέο, ενιαίο
κλιμάκιο 0 έως 2000 kWh ανά τετράμηνο.

Όσον αφορά το ύψος των προτεινόμενων από τη ΔΕΗ τιμολογιακών αυξήσεων για τη χαμηλή τάση το 2013, σημειώνονται τα εξής:

α) Η συνολική προτεινόμενη μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων ΧΤ της
ΔΕΗ μέσα στο 2013 ανέρχεται σε 24,9% επί του συνολικού λογαριασμού
ρεύματος ενός καταναλωτή.

β) Η ως άνω προτεινόμενη (συνολική για το 2013) αύξηση κατανέμεται στα τρία (3) χρονικά βήματα που προτείνει η ΔΕΗ, ως εξής:

▫ 01.01.2013 : μεσοσταθμική αύξηση 10,8% στο συνολικό λογαριασμό.
▫ 01.05.2013 : μεσοσταθμική αύξηση 6,3% στο συνολικό λογαριασμό.
▫ 01.07.2013 : μεσοσταθμική αύξηση 6,1% στο συνολικό λογαριασμό.

γ) Όσον αφορά ειδικότερα το οικιακό τιμολόγιο, η πρόταση της ΔΕΗ
προβλέπει συνολικές μεσοσταθμικές αυξήσεις μέσα στο 2013, που
κυμαίνονται από 14,5% έως 48,7%, αναλόγως της συγκεκριμένης τιμολογιακής
κλίμακας (κατανάλωσης) που εντάσσεται ο κάθε καταναλωτής.

δ) Τέλος, σύμφωνα με την πρόταση της ΔΕΗ, ο τιμοκατάλογος του
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), καθώς και των πολυτέκνων (ΓΤ)
παραμένει αμετάβλητος και διατηρείται στα ίδια επίπεδα με το 2012.

Η ΡΑΕ, ασκώντας τον κατά νόμο γνωμοδοτικό της ρόλο προς το ΥΠΕΚΑ,
αναφορικά με τα ρυθμιζόμενα (μέχρι την 30.06.2013) τιμολόγια χαμηλής
τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες σε ενδελεχή
έλεγχο και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων από την επιχείρηση στοιχείων
κόστους, καθώς και των τιμολογιακών της προτάσεων για το 2013, και θα
υποβάλει τη δική της τελική πρόταση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, με βασικό
γνώμονα τη βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία της ΔΕΗ, αλλά πρωτίστως το
όφελος του τελικού καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας, μέσω του
περιορισμού, στο ελάχιστο δυνατό, των αναπόφευκτων πλέον αυξήσεων των
τιμολογίων.»

Newsroom ΔΟΛ
www.in.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή