Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Βράβευση των Καλών πρακτικών της Πράσινης Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας

Βράβευση
των Καλών πρακτικών

της
Πράσινης Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη
Καινοτόμος Απασχόληση» οργανώνει εκδήλωση για τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις με
προσανατολισμό την πράσινη απασχόληση & επιχειρηματικότητα με θέμα «Βράβευση
των Καλών πρακτικών της Πράσινης Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας».

Η εκδήλωση οργανώνεται την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:30, στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7) και
πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της Δράσης ΔΡΑΣΗ 6: «Πρόγραμμα δικτύωσης των ωφελούμενων  μεταξύ τους και με την τοπική αγορά».

Η Πράξη «Ενίσχυση της
απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων
πράσινης οικονομίας στην Αθήνα» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας
παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 μέσω της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.

 

 

Δηλώσεις
Συμμετοχής: Μαριλία Δούβου, τηλ.: 2106897401, email: debriefevents@gmail.com