Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση «Ενεργώ Γαλάτσι»

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου η συμμετοχή του Δήμου μας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενεργώ Γαλάτσι» στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ). Αντικείμενο της εν λόγω Σύμπραξης είναι η υποστήριξη εκατό και επιπλέον ανέργων της πόλης μας, όπως γυναικών, νέων επιστημόνων και μακροχρόνια ανέργων.
Με την πρόσκληση 40 με αρ. πρωτ. 2399/03.07.2012 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Υπουργεία – ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Συνεταιρισμοί, Συλλογικοί Φορείς, άλλα Νομικά Πρόσωπα, ΝΠΙΔ) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΠΣΑ «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» και την ένταξη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Η σχετική πρόσκληση αφορά την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Στο κόστος των συγκεκριμένων πράξεων δεν περιλαμβάνεται το κόστος δημιουργίας της θέσης απασχόλησης.
Προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης της Πράξης, οι φορείς – εταίροι που θα συμμετάσχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη πρέπει να έχουν συνάψει έγγραφη συμφωνία με τη μορφή καταστατικού σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, η οποία θα συνοδεύεται από σχετικές αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης των συμμετεχόντων εταίρων. 
Οι ωφελούμενοι των ΤΟΠΣΑ είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ενώ δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι και νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2011.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΠΣΑ προβλέπονται τα ακόλουθα:
• Συνολική δημόσια χρηματοδότηση: 20.196.000 ευρώ
• Ελάχιστος επιτρεπόμενος αριθμός εταίρων της Α.Σ.: τρεις (3)
• Ύψος επιτρεπόμενου συνολικού προϋπολογισμού για κάθε πρόταση: 800.000 ευρώ
• Ποσοστό χρηματοδότησης για κάθε εταίρο: 100%
• Προθεσμία υποβολής: έως 6 Αυγούστου 2012
Ο Δήμος Γαλατσίου δεν επιβαρύνεται οικονομικά από τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ ενώ δεν υπάρχει και οικονονικό όφελος.
Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη συμμετοχή του Δήμου Γαλατσίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ενεργώ Γαλάτσι», η οποία αποτελείται από τους φορείς:
– Δήμο Γαλατσίου
– Πλέγμα Εκπαιδευτική ΕΠΕ, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
– ΑΤ Management, Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Αντικείμενό της είναι η υποστήριξη εκατό και επιπλέον ανέργων του Δήμου Γαλατσίου, όπως γυναικών, νέων επιστημόνων και μακροχρόνια ανέργων.
Οι δράσεις του προτεινόμενου σχεδίου περιλαμβάνουν:
• Ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Γαλατσίου.
• Δικτύωση στο πλαίσιο της οποίας θα προωθηθούν ενέργειες συνεργασίας και επικοινωνίας με άλλες Αναπτυξιακές Συπράξεις, τοπικούς και εθνικούς φορείς. Θα αναπτυχθούν εργαλεία ηλεκτρονικής δικτύωσης και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ημερίδες, συνέδρια, εργαστήρια και άλλες ενέργειες για την υποστήριξη των ωφελούμενων.
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση με την παραγωγή έντυπου υλικού (όπως δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, φυλλάδια, επιστολές), διοργάνωση εκδηλώσεων (όπως εκθέσεις, σεμινάρια κλπ.) καθώς και διάθεση ηλεκτρονικού υλικού (DVD, βίντεο, ιστοσελίδα κλπ.).
• Συντονισμός για τη διαχείριση του σχεδίου από τον συντονιστή εταίρο.
• Κατάρτιση στην οποία θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης με εξειδικευμένο αντικείμενο, απόλυτα συνδεδεμένο με τις ανάγκες των ωφελούμενων και τους στόχους του σχεδίου. Οι ωφελούμενοι που θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης.
• Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη όσον αφορά στην υλοποίηση ενεργειών για τους ωφελούμενους όπως: συμβουλευτική και διάγνωση των αναγκών τους, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για αυτούς που θα ιδρύσουν δική τους επιχείρηση, ειδικές υπηρεσίες για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελούμενων μέχρι και 3 μήνες μετά την τοποθέτηση σε θέση απασχόλησης, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης «Ενεργώ Γαλάτσι» ανέρχεται στο ποσό των 800.000 ευρώ για όλους τους εταίρους της Σύμπραξης.
Εκπρόσωπος του Δήμου Γαλατσίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Ζώμπος, αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών.