Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει τη Δευτέρα 18 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο

«Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.», συνεδριάζει την 18η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, αρχικά στις 19.00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2018». Στη συνέχεια ακολουθεί και δεύτερη συνεδρίαση, στις 19.30, με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία είναι τα εξής:

1. Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 123/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτος 2020».

2. Καταβολή Αποζημίωσης Σχολικών Τροχονόμων

3. Έγκριση της Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου».

4. Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €).

5. Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού ………(…….€).

6. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 9442/12-05-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

7. Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Εργολαβία 2020».

8. Έγκριση και αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 207.476,00 € για την πράξη «Κατασκευή παιδικής χαράς στην οδό Κρήτης και ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Γαλατσίου» και εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου.

9. Χορήγηση παράτασης του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου».

10. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 98/τ.98.

11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη απόκτησης χώρου για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου και θερινού κινηματογράφου.

12. Εξαίρεση από κατεδάφιση κλίμακας επί του πεζοδρομίου της οδού Τσακάλωφ 29 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

13. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σύρου αρ. 57 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 13/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

14. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου αρ. 2 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 14/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

15. Μεταφορά της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 562/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από την οδό Ήρας αρ. 41 στην οδό Πανδώρας αρ. 8 – 10 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 15/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

16. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κερκύρας αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 16/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

17. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης οχήματος επί της οδού Ύδρας αρ. 38 – 40 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

18. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αισχύλου αρ. 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 18/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

19. Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 12 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 19/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

20. Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την 23/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει τοποθετηθεί επί της οδού Απειράνθου αρ. 26 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 20/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

21. Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αρτέμιδος αρ. 24 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 21/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

22. Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πάρνηθος αρ. 91 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 22/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

23. Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κουγκίου αρ. 4 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 23/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

24. Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων εκατέρωθεν της εισόδου ισογείου χώρου στάθμευσης στην οδό Μ. Μπότσαρη αρ. 12 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 24/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

25. Χορήγηση ή μη άδειας διαγράμμισης προ της εισόδου χώρων στάθμευσης στα ακίνητα επί των οδών α) Χριστιανουπόλεως 108 και Ήβης και β) Κουντουριώτου 94 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 26/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

26. Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας – πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Κουγκίου αρ. 3 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 29/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

27. Τοποθέτηση οριοδεικτών στην οδό Σκύρου αρ. 1 – 3 πριν τη συμβολή με την οδό Γορτυνίας, για τη διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων που αφορούν στη λειτουργία της Γραμμής 1 Άνω Γαλάτσι – Λαμπρινή (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 30/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

28. Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πόρου 16 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 31/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

29. Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Σαπφούς 8 & Πανδώρας 30 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 32/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

30. Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Ορφέως & Αγ. Ειρήνης (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 33/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

31. Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων εντός της Παιδικής Χαράς Πλ. Χατζησπύρου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 34/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

32. Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη οδό Ξάνθης 17 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 36/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

33. Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πενταγίων 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 37/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).