Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πώς θα κάνετε την αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας Δ. Γαλατσίου

Εγκρίθηκε το κονδύλι, ύψους 123 εκατ. ευρώ για το επίδομα γέννησης, το οποίο θα καταβληθεί άμεσα στους δικαιούχους, όπως δημοσιεύσαμε στο φύλλο της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου. Στόχος είναι να καλυφθεί η δαπάνη καταβολής του επιδόματος γέννησης στους δικαιούχους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Με σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος Γαλατσίου ενημερώνει τους δικαιούχους πώς μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις των δικαιούχων μπορούν να κατατεθούν:
• Ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα (με κωδικούς taxisnet) χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomagennisis.gr ή
• Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γαλατσίου, Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, στον 2ο όροφο, κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2132055375, 371).
Στην περίπτωση που υποβάλλετε την αίτησή σας στην υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα εξής δικαιολογητικά:
1) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης
2) Αντίγραφο των απαιτούμενων πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό σημείωμα), καθώς και των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1)
3) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατηρίο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής σε ισχύ
4) Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης κράτους της Ευρωπαικής Ένωσης προσκομίζει επιπρόσθετα βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαικής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε..
5) Iban τραπεζικού λογαριασμού (δεν απαιτείται έγγραφο)
6) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)
7) Κινητό τηλέφωνο
8) Διεύθυνση κατοικίας αιτούντα
9) Οποιοδήποτε έγγραφο προκύψει κατά τον έλεγχο από υπάλληλο (π.χ. άδεια παραμονής συζύγου)
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα και να φέρουν επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (apostile)
Οι αλλοδαπές μητέρες (ή το άτομο που ασκεί την επιμέλεια) θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από το 2012.
Σε περίπτωση που έχει αποβιώσει η μητέρα ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει επιπρόσθετα ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας.
Δικαστική απόφαση ή η σχετική διαταγή ανάθεσης σε επιτροπεία ή επιμέλειας ή συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου όπου απαιτείται.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Το επίδομα γέννας χορηγείται για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα και χορηγείται στην μητέρα. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του παιδιού, το επίδομα καταβάλλεται στο διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα πατέρα του παιδιού ή έτερο πρόσωπο εφόσον ασκεί την επιμέλειά του και έχει την ιδιότητα:
α) Έλληνα πολίτη,
β) ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,
γ) πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,
ε) πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα έτη πριν από το έτος γέννας του παιδιού.
Κατ’ εξαίρεση, για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 το επίδομα χορηγείται εφόσον η μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας της παρούσας περίπτωσης, διαμένει μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια από το έτος 2012 και μετά.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:
– Μόνη μητέρα χωρίς άλλα παιδιά – ετήσιο εισόδημα έως 60.000 ευρώ
– Ζευγάρι χωρίς άλλα παιδιά – ετήσιο εισόδημα έως 70.000 ευρώ
– Μονογονεϊκή οικογένεια με άλλο 1 ανήλικο παιδί (αποκτά το 2ο) – ετήσιο εισόδημα έως 70.000 ευρώ
– Ζευγάρι με άλλο 1 ανήλικο παιδί (αποκτούν το 2ο) – ετήσιο εισόδημα έως 80.000 ευρώ
– Μονογονεϊκή με άλλα 2 ανήλικα παιδιά (αποκτά το 3ο) – ετήσιο εισόδημα έως 80.000 ευρώ
– Ζευγάρι με άλλα 2 ανήλικα παιδιά (αποκτούν το 3ο) – ετήσιο εισόδημα έως 90.000 ευρώ
– Μονογονεϊκή με άλλα 3 ανήλικα παιδιά (αποκτά το 4ο) – ετήσιο εισόδημα έως 90.000 ευρώ
– Ζευγάρι με άλλα 3 ανήλικα παιδιά (αποκτούν το 4ο) – ετήσιο εισόδημα έως 100.000 ευρώ
Για κάθε επόμενο ανήλικο παιδί στην οικογένεια – μονογονεική ή ζευγάρι – το όριο αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ. Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας.
Τα εισοδηματικά κριτήρια ελέγχονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου σε συνδυασμό με τα ισχύοντα κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης στοιχεία του Φορολογικού του Μητρώου.