Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Γαλάτσι

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π Ρ Ο Σ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
κ.κ. Μανδηλαρά Μαργαρίτα
Ζήκου Αγγελική – Μαρία

Μπάστα Κων/νο
Σκληράκη Ιωάννη
Ροπόδη Παναγιώτη
Ζώμπο Κων/νο
Ιμπριάλο Ματθαίο
(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 14η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Έγκριση ή μη 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου.

2ο Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης – Στοχοθεσία της ΔΑΓΑ.Μ.Ε. οικον. Έτους 2020.

3ο Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019.

4ο Διαβίβαση πρακτικών 1 (Αποσφράγιση Διαγωνισμού), 2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών / Τεχνικής Προσφοράς) & 3 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς – Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου) της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής των υπηρεσιών εικοσιτετράμηνης (24μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ετών 2020 & 2021 – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

5ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον της 4ης Πταισματοδίκη Αθηνών επί ποινικής υποθέσεως (Αρ. Βιβλίου Μηνύσεων: Ε19-5292 και Αρ. Πρωτ. Εισερχ. Δικογρ.: 11932/2019) του κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου Δημάρχου Γαλατσίου.

6ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης Εξώδικης Απάντησης – Δήλωσης.

7ο Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων του κ. ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΠΕΤΡΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Μπακάλου Ισιδώρα,
Δερεδίνη Βασίλειο,
Παναγιωτακοπούλου Ασπασία,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμε όπως προσέλ¬θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στο Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δή¬μου:
1. Δημοσθένους Άγγελο (Γενικό Γραμματέα)
2. Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
3. Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
4. Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
5. Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
6. Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ