Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πρόσκληση Ο.Ε Δήμου Γαλατσίου

Π   Ρ Ο   Σ Κ Λ   Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    Π Ρ Ο Σ

         Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

    κ.κ.  Μαγκανάρη Νικόλαο

            Μανδηλαρά Μαργαρίτα

          Μπουγιούκα Ευάγγελο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Βερούλη Ιωάννη

          Δερεδίνη Βασίλειο

          Οικονόμου Ιωάννη

          Ζώμπο Κων/νο

      Σκληράκη Ιωάννη

      (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 6η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ύψους 500,00 € για την έκδοση παραβόλων από το Υπουργείο Μεταφορών με σκοπό την απόκτηση ή ανανέωση ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) πενταετούς ισχύος οδηγών Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας του Δήμου Γαλατσίου, στο όνομα της υπαλλήλου Ντάκουρη Σταυρούλα, σε βάρος του Κ.Α. 00-6073.0003 του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                      Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

                                    Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                (Δήμαρχος Γαλατσίου)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία,

Μπάστα Κωνσταντίνο,

Ροπόδη Παναγιώτη,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμε όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

 

  • Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

  • Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

  • Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
  • Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
  • Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

 

 

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ