Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Γαλατσίου στις 12 Ιουλίου 2019

Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1o 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 119/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, τη διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 520.000,00 € (ΑΔΑ: 6ΨΟΤ465ΧΘ7-ΨΚΡ) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Σ5». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακοσίων πενήντα ευρώ (650 €). κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

 

 

 • ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ                        (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
 • ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
 • ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 • ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΔΑΣΚΑ – ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
 • ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 • ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
 • ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
 • ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
 • ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 • ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
 • ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
 • ΙΜΠΡΙΑΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ
 • ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 • ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
 • ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ