Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Γαλατσίου

 

Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1o Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 112/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 83/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτος 2019». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.0004 «Δαπάνες προετοιμασίας & διενέργειας εκλογών». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6434.0004 «Δαπάνες προετοιμασίας και διενέργειας εκλογών» για την προμήθεια εδεσμάτων / γευμάτων για την σίτιση των Δικαστικών Αντιπροσώπων, Γραμματέων Εκλογικών Τμημάτων & μελών Εφορευτικών Επιτροπών κατά την διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 07ης Ιουλίου 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακοσίων πενήντα ευρώ (650 €). κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

6ο Έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. πρωτ. 17291/13.06.2019 αιτήματος παράτασης του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης οργάνων παιδικών χαρών της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.» – Διαβίβαση γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

 

 

 • ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ                           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ                           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ                       (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 • ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
 • ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
 • ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 • ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΔΑΣΚΑ – ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
 • ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 • ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
 • ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
 • ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
 • ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 • ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
 • ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
 • ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
 • ΙΜΠΡΙΑΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ
 • ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 • ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
 • ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ