Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πώς να ρυθμίσετε οφειλές προς τον Δήμο Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου προβαίνει στην ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών με απαλλαγή από προσαυξήσεις, που οφείλονται στον ίδιο ή τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη που θα υποβληθεί έως τις 17/09/2019. Στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 17.07.2019.

Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων), με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως ακολούθως:
• Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
• 2-24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
• 25-48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
• 49-72 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
• 73-100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.
Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα σε τεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με μηνιαία προσαύξηση 5%.
Η ρύθμιση καταργείται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει:
– την πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση.
– τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις.
την τελευταία δόση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.
Η ρύθμιση υπάγεται στο Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 09:00 έως τις 14:00 ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2055.363, 213-2055.353, 213-2055.347.