Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Γαλατσίου: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Π   Ρ Ο   Σ Κ Λ   Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    Π Ρ Ο Σ

        Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

    κ.κ.  Μαγκανάρη Νικόλαο

            Μανδηλαρά Μαργαρίτα

          Μπουγιούκα Ευάγγελο

Βερούλη Ιωάννη

          Δερεδίνη Βασίλειο

          Οικονόμου Ιωάννη

          Ζώμπο Κων/νο

      Σκληράκη Ιωάννη

      (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 14η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση ή μη 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Γαλατσίου.
2ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Απριλίου έτους 2019.
3ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 21.06.2019, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (ΓΑΚ 48504/2019, Eιδ. Αρ. Κατ.: 5993/2019) σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος  κ.τ.λ. (συν. 43) υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                      Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

                                    Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                   (Δήμαρχος Γαλατσίου)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία,

Μπάστα Κωνσταντίνο,

Ροπόδη Παναγιώτη,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

 

  • Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)

 

  • Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

 

  • Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
  • Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
  • Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

 

 

Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)