Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πρόσκληση Ο.Ε. Δήμου Γαλατσίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
Μπουγιούκα Ευάγγελο
Βερούλη Ιωάννη
Δερεδίνη Βασίλειο
Οικονόμου Ιωάννη
Ζώμπο Κων/νο
Σκληράκη Ιωάννη
(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 14η Μαϊου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο
Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2019 για έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτος 2019.

2ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Μάρτιο έτους 2019.

3ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: ‘Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στη Περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07)’ προϋπολογισμού 290.000,00€.

4ο
Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης δήλωσης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο «Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στην Περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07)» – Κ.Π.Δ.Ε. 2013ΕΠ08500022, Αρ. Μελέτης 02/2014 επικαιροποίηση με την 181/17 απόφαση, προϋπολογισμού 290.000,00€.

5ο
Διαβίβαση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γαλατσίου (ΣΒΑΚ).

6ο
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για την εν γένει χειρισμό υπόθεσης επί των αναφερομένων στο με αρ. πρωτ.: 11800/12-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.

7ο
Έγκριση γενόμενης παραχώρησης εξωτερικού χώρου του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου στο Σύλλογο Κρητών για διενέργεια ολοήμερης εκδήλωσης.

8ο
Έγκριση παραχώρησης χώρου του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου για τη διενέργεια εκδήλωσης πυγμαχίας την 7η Ιουνίου 2019.

9ο
Έγκριση παραχώρησης χώρου του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου για γυμναστικές επιδείξεις από την Αθλητική Ένωση Γαλατσίου.

10ο
Έγκριση παραχώρησης εξωτερικού χώρου του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου για την παραμονή πάρκου ψυχαγωγίας παιδιών.

11ο
Απαλλαγή του υπολόγου κ. Γεωργακάκου Νικολάου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

12ο
Απαλλαγή της υπολόγου κ. Ροδίτου Χάριτος και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος
(Δήμαρχος Γαλατσίου)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Μπάστα Κωνσταντίνο,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:
Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ