Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πρόσκληση Ο.Ε Δήμου Γαλάτσιου

Π   Ρ Ο   Σ Κ Λ   Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    Π Ρ Ο Σ

        Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

    κ.κ.  Μαγκανάρη Νικόλαο

            Μανδηλαρά Μαργαρίτα

          Μπουγιούκα Ευάγγελο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Βερούλη Ιωάννη

          Δερεδίνη Βασίλειο

          Οικονόμου Ιωάννη

          Ζώμπο Κων/νο

      Σκληράκη Ιωάννη

      (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 13η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 6 Πρακτικού Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Μειοδότη των προσωρινών αναδόχων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του πρακτικού, την αποδοχή ή μη των Δικαιολογητικών Μειοδότη και την κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
2ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον Θ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών του πρώην Αντιδημάρχου Γαλατσίου – Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας Βάσιλα Πέτρου, σε εκτέλεση του Αρ. Β. Κλ. ΓΠ 16/82 στις 25.02.2019 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθηνών.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία,

Μπάστα Κωνσταντίνο,

Ροπόδη Παναγιώτη,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

 

  • Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
  • Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
  • Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
  • Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
  • Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
  • Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ