Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γαλατσίου

                                                                                                                                                     Π   Ρ Ο   Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

               

    Π Ρ Ο Σ

    Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

    κ.κ.    Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ

           Ελευθερίου Εμμανουήλ

 Μπάστα Κωνσταντίνο

  Δερεδίνη Βασίλειο

        Ζήκου Αγγελική – Μαρία

        Κοράκη Μάρθα

        Κιούπη Χρήστο

        Ζώμπο Κωνσταντίνο

        (τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 03 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417 – 430).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση αναψυχής – καφετέρια» επί της οδού Σύρου 1 του ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Ο.Ε.
2ο Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ολυμπίας αρ. 14, με τις αρ. 106/2016 και 194/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
3ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κρήτης 6.
4ο Έγκριση διαμόρφωσης δύο θέσεων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων στο χώρο στάθμευσης του Άλσους Βεΐκου.
5ο Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Ορφέως αρ. 5.
6ο Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πλάτωνος αρ. 7.
7ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φαρρών αρ. 38 – 40.
8ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αθ. Διάκου αρ. 5 και Διδύμων αρ. 8.
9ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Απειράνθου αρ. 5 – 7.
10ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αρτέμιδος αρ. 15.
11ο Επανεξέταση χορήγησης ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το ξυλουργείο επί της οδού Κλεάρχου αρ. 44.

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Ροπόδη Παναγιώτη,

Αμοργιανό Γεώργιο,

Βάσιλα Πέτρο,

Βουρδουμπά Χαράλαμπο,
Παναγιώτου Σπυρίδων

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμε να όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς στο Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δήμου:

 

  • Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
  • Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
  • Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
  • Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
  • Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

 

ΔΤ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ