Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πρόσκηση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γαλατσίου

Π   Ρ Ο   Σ Κ Λ   Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    Π Ρ Ο Σ

     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

    κ.κ.  Μανδηλαρά Μαργαρίτα

          Μπουγιούκα Ευάγγελο

          Βερούλη Ιωάννη

          Δερεδίνη Βασίλειο

          Οικονόμου Ιωάννη

          Μαγκανάρη Νικόλαο

      Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                     Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη

      (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «Επέκταση Αγωγών Αποχέτευσης»
2ο α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2018 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής – Γραφείο Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) και β) καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γαλατσίου (ΣΒΑΚ)

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία,

Μπάστα Κωνσταντίνο,

Ροπόδη Παναγιώτη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

 

  • Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
  • Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
  • Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
  • Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
  • Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
  • Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)