Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πρόσκληση Ο.Ε. Δήμου Γαλατσίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
Μπουγιούκα Ευάγγελο
Βερούλη Ιωάννη
Δερεδίνη Βασίλειο
Οικονόμου Ιωάννη
Μαγκανάρη Νικόλαο
Σκληράκη Ιωάννη
(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 09η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2015: Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης – Γενική Εκμετάλλευση – Προσάρτημα.

2ο
Καθορισμός ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» για το έτος 2019.


Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 1 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών (δικαιολογητικά – τεχνικές –οικονομικές προσφορές) του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκων απορριμμάτων) – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.


Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου: Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος) προϋπολογισμού 125.000,00€.

5ο
Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης εκκρεμών διαφορών αστικών και ποινικών μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και των κ.κ. Γκλίνων Δημητρίου και Χαραλάμπου και κ. Κουμουτσάκου Ευάγγελου.

6ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 11.10.2018, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κατάθεσης 101107/2015, Αρ. Κατ. Δικογρ. 3646/2015 και Αριθμός Πινακίου ΚΒ/13) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Λυερός Ιωάννης κ.τ.λ. συν. 3 υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.

7ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 14.11.2018 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τριμελές σε αγωγή που άσκησε η «RE.DE. PLAN Α.Ε. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Ανώνυμη Τεχνική & Εκμετάλλευσης ακινήτων εταιρεία» (Αρ. Κλ.: ΚΛ4170/11-6-2018, ΑΒΕΜ: ΑΓ746/27-6-2017, Πιν.: 20) κατά του Δήμου Γαλατσίου.

8ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία) σε αγωγή που άσκησαν των Νικολάου – Αναστασίου. Κοτόπουλου κ.λ.π. (ΓΑΚ: 67073/2018, ΕΑΚ: 2479/2018) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.


Ανάθεση σε δικηγόρο ή μη παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών στις 16.10.2018 σε αγωγή που άσκησε η Αριάδνη Γκατζόφλια (ΓΑΚ: 5715/2017, ΕΑΚ: 4655/2017, ΠΙΝ: 7) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Γαλατσίου.

10Ο
Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης επικυρωμένων αντιγράφων κατατεθείσας κλήσεως με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου Γαλατσίου με αρ. καταθ. 528000/500020/2017 ενώπιον του Αρείου Πάγου.

11ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 100,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Σταυρόπουλου Χρήστου για έλεγχο ΚΤΕΟ του Πούλμαν.

12ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 18,60€ στο όνομα της υπαλλήλου Αναγνωσταρά Αικατερίνη προς ΕΥΔΑΠ για παραλαβή χαρτών δικτύου ύδρευσης.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Μπάστα Κωνσταντίνο,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:
Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ