Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πρόσκληση Ο.Ε. Δήμου Γαλατσίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη

Μανδηλαρά Μαργαρίτα

Μπουγιούκα Ευάγγελο

Βερούλη Ιωάννη

Δερεδίνη Βασίλειο

Οικονόμου Ιωάννη

Μαγκανάρη Νικόλαο

Σκληράκη Ιωάννη

(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 17η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδο-ποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρί-δου, τηλ. 2132055417-430-383).

ΑΡΙΘ. ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018.

2ο Ανάκληση των υπ’ αριθμ.: 380, 381, 382 αποφάσεων Ο.Ε. βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).

3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Ιού-λιο έτους 2018.

4ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας μηχανημάτων έργων.

5ο Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: ‘Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις δια-βάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου’ προϋπολογισμού 420.000,00€.

6ο Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης δήλωσης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο: : ‘Επισκευή αύλειων χώρων και δια-γραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου’ – Κ.Α. 30-7331.0003, Αρ. μελέτης 22/2018, προϋπολογισμού 420.000,00€.

7ο Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των ε-ποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων.

8ο Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στην Παπαζαφείρη Ελένη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 204 του Ν. 3584/2007.

9ο Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στην Τσόμη Χριστίνα τ. Ιωάννη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 204 του Ν. 3584/2007.

10ο Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Αξαόπουλου Εμμανουήλ συ-

νολικού ποσού 657,47€ για καταβολή του εν λόγω ποσού στον ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση 11 νέων φω-τιστικών σε οδούς του Δήμου.

11ο Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Αρβανίτη Ξενοφώντα συνο-λικού ποσού 167,40€ για καταβολή του εν λόγω ποσού στον ΔΕΔΔΗΕ για αντικατάσταση & μετατό-πιση παροχής (πιλάρ).

12ο Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Αναγνωσταρά Αικατερίνη συνολικού ποσού 18,60€ για καταβολή του εν λόγω ποσού στην ΕΥΔΑΠ για παραλαβή στοιχείων δι-κτύου ύδρευσης Δημοτικών οδών.

13ο Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Ροδίτου Χάρις συνολικού πο-σού 2.337,64€ για καταβολή του εν λόγω ποσού στον ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση 2 ιστών & 2 νέων φω-τιστικών σε οδούς του Δήμου.

14ο Έγκριση παραχώρησης χώρου του ΠΑΛΑΙ για τις ανάγκες τηλεοπτικής παραγωγής της εκπομπής “The Voice 3 ”.

15ο Έγκριση παραχώρησης ΠΑΛΑΙ για διενέργεια εκδήλωσης την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

16ο Μίσθωση εξωτερικού χώρου του ΠΑΛΑΙ για την εγκατάσταση τσίρκου.

17ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 377/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής ως προς την ημέρα διεξαγω-γής εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ.

18ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη των ένδικων μέσων της αίτησης ανακοπής και της αίτησης αναστολής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει της από 03.09.2018 επιταγής προς εκτέλεση και της υπ’ αριθμ. 2029/12 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

19ο Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικού μέσου κατά του υπ΄ 2/2018 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού & Βορείου Τομέα Αθηνών.

20ο Έγκριση γενόμενης ανάθεσης σε Δικαστικούς Επιμελητές επίδοσης επικυρωμένων αντιγράφων της με αρ. καταθ. 7817/6445/2018 κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών που αφορά τον επαναπροσδιορισμού της από 14.03.2013 έφεσης και της αίτησης αναστολής με αρ. καταθ. 82994/5274/2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και της απόφασης προ-σωρινής διαταγής επί της άνω αίτησης αναστολής

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία, Μπάστα Κωνσταντίνο,

Ροπόδη Παναγιώτη,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

1. Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)

2. Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

3. Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

4. Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)

5. Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6. Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ