Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,190 ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», με στόχο την προώθηση της απασχόλησης ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ για διάστημα εργασίας οκτώ (8) μηνών.

ο νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 276 Δήμους και 13 Περιφέρειες και αφορά. 30.436 θέσεις εργασίας. Τα 5.000 άτομα θα τοποθετηθούν στις Περιφέρειες, τα 24.986 θα τοποθετηθούν στους Δήμους και τα 450 σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Στο Δήμο Γαλατσίου, οι ωφελούμενοι του προγράμματος ανέρχονται στους 190.
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι όσοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:
α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
β) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.
γ) Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια.
δ) Ετήσιο εισόδημα του έτους 2017. Ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:
Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ, Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ: Τριάντα (30) μόρια
Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ: Είκοσι πέντε (25) μόρια
Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: Είκοσι (20) μόρια
Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ: Δέκα (10) μόρια
Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ, Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: Μηδέν (0) μόρια.
ε) Ηλικία
18 έως 29 ετών: Δεκαπέντε (15) μόρια
30 έως 44 ετών: Είκοσι πέντε (25) μόρια
45 έως 54 ετών: Τριάντα πέντε (35) μόρια
55 ετών και άνω: Σαράντα πέντε (45) μόρια.
στ) Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
ζ) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.
η) Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και
ι) Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: δέκα (10) μόρια.
Στα κριτήρια μοριοδότησης, οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
• Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.
• Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
• Ηλικία.
• Αριθμός ανήλικων τέκνων.
• Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Εντοπιότητα.
• Δικαιούχοι ΚΕΑ
Ως προς τις αποδοχές, για κάθε ωφελούμενο, που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:
α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και
β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με τον πίνακα, που δημοσιεύει το aftodioikisi.gr, στο Δήμο Γαλατσίου θα απασχοληθούν 190 άτομα στις εξής ειδικότητες:
• Αποθηκάριοι (ΥΕ) 1
• Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας (ΥΕ) 57
• Βοηθών Σοφατζήδων (ΥΕ) 1
• Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ) 9
• Εργατών Πρασίνου (ΥΕ) 10
• Αγιογραφίας (ΔΕ) 1
• Αποθηκάριων (ΔΕ) 1
• Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων / Κοινωνικών Επιμελητών (ΔΕ) 6
• Γενικών Καθηκόντων / Γενικών Καθηκόντων Σχολείων
/ Επόπτης Καθαριότητας / Σχολικών Βοηθών (ΔΕ) 22
• Εκπαιδευτών Σκύλων (ΔΕ) 1
• Ελαιοχρωματιστών (ΔΕ) 1
• Ζωγραφικής (ΔΕ) 1
• Ηλεκτρολόγων Εσωt. Εγκαταστάσεων & Κτιρίων Α’ Ειδικότητας (ΔΕ) 2
• Ημερήσιοι Φύλακες / Φύλακες σχολικών μονάδων (ΔΕ) 3
• Κεραμικής (ΔΕ) 1
• Μαγείρων (ΔΕ) 3
• Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων (ΔΕ) 1
• Οδηγών Β’ Κατηγορίας (ΔΕ) 2
• Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας (ΔΕ) 6
• Οδηγών με άδεια οδήγησης Δ’ και Ε’ Κατηγορίας (ΔΕ) 2
• Τεχνιτών Ξυλουργών (ΔΕ) 2
• Υδραυλικών (ΔΕ) 1
• Χοροδιδασκάλων (ΔΕ) 2
• Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΤΕ) 1
• Βιβλιοθηκονόμων (ΤΕ) 2
• Βρεφονηπιοκόμων (ΤΕ) 4
• Γραφιστικής (ΤΕ) 1
• Διατροφολόγων (ΤΕ) 1
• Διοίκησης Μονάδων Τοπ. Αυτοδιοίκησης (ΤΕ) 4
• Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού (ΤΕ) 2
• Επισκεπτών Υγείας (ΤΕ) 1
• Εργοθεραπευτών (ΤΕ) 2
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΤΕ) 1
• Κοινωνικών Λειτουργών (ΤΕ) 2
• Λογοθεραπευτών (ΤΕ) 2
• Μηχανικών Η/Υ / Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτροακουστικών
Συσκευών και Εγκαταστάσεων (ΤΕ) 1
• Νοσηλευτών (ΤΕ) 4
• Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής (ΤΕ) 1
• Φυσικοθεραπευτών (ΤΕ) 1
• Αγρονόμων Τοπογράφων (ΠΕ) 1
• Δασολόγων (ΠΕ) 2
• Διαιτολόγων (ΠΕ) 1
• Διοικητικού / Διοικ.Οικονομικού (ΠΕ) 6
• Θεατρολόγων (ΠΕ) 1
• Μη.Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΕ) 1
• Μηχανολόγων Μηχανικών (ΠΕ) 3
• Πολιτικών Μηχανικών (ΠΕ) 2
• Φυσικής Αγωγής (ΠΕ) 4
• Φυσικής Αγωγής με ειδικότητας κολύμβησης και
άδεια ναυαγοσώστη πισίνας (ΠΕ) 2
• Ψυχολόγων (ΠΕ) 1