Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δεκαπέντε άτομα για την καθαριότητα θα προσληφθούν στο Δήμο Γαλατσίου

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 31 Ιανουαρίου η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Γαλατσίου για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το τμήμα Προσωπικού, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Γαλατσίου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού λόγω της αναστολής των διορισμών όσο και λόγω συνταξιοδοτήσεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στην καθαριότητα της πόλης. Το πρόβλημα είναι εντονότερο μετά από Κυριακές και αργίες καθώς και λόγω των πάσης φύσεως αδειών του υπάρχοντος προσωπικού.
Επειδή αυτές οι προσλήψεις αφενός αποσκοπούν στην αντιμετώπιση βασικών αναγκών των Ο.Τ.Α., ιδίως στην προστασία της δημόσιας υγείας, αφετέρου το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων δεν επιβαρύνει τους Κ.Α.Π. ούτε τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά καλύπτεται από τα τέλη που εισπράττονται από τους δημότες, δεν υπόκεινται στον περιορισμό του 50% σε σχέση με τις προσλήψεις του έτους 2010 και του 10% για τα καθένα από τα επόμενα έτη.
Έτσι, λοιπόν, για το Δήμο Γαλατσίου αποφασίστηκε η πρόσληψη δέκα (10) εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων και πέντε (5) οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού των δέκα πέντε ατόμων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 165.000,00 ευρώ περίπου.
Καταψήφισαν τις προσλήψεις αυτές οι παρατάξεις «21ος αιώνας», «Άλλος Δρόμος» και «Πολίτες σε Δράση».