Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γαλατσιού

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχια-κό Κατάστημα την 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη απο-φάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Γαλατσίου 2014 – 2019 Β΄φάση. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

2ο Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 330/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικο-νομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

3ο Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 344/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικο-νομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

4ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμή-θειας ηλεκτρολογικού υλικού. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

5ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμή-θειας ειδών καθαριότητας. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

6ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 423/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης προμήθειας πετρελαίου (κίνησης & θέρμανσης). κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

7ο Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τροφίμων για το Δήμο & τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1.628.306,54 €) για τα έτη 2018 & 2019. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

8ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

9ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

10ο Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής πεπαλαιωμένου υλικού. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

11ο Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 124/2018 περί «Έγκρισης της συμμετοχής του Δήμου, ως εταίρος σε σχήμα με leader την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», για την υποβολή των προτάσεων α) M.E.N.S. (Mental European Network of Sports Events) & β) EVENTS (EURO-PEAN VOLUNTEER EVENTS for THERAPY through SPORTS) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+: Sport και εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγρά-κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

φων» ως προς το χρόνο διεξαγωγής.

12ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου ως Δικαιούχου στην Πρό-σκληση της Περιφέρειας Αττικής με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ068 και ΑΠ: 619/27-02-2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πρόσκληση με ΑΠ: 1600/30-05-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙ-ΚΗ» 2014-2020, του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη – Ανα-βάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-κής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες”». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

13ο Παραλαβή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

14ο Έγκριση Διαδικασίας Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

15ο Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ενημέρωσης του κοινού – εγκαινίων της Δομής Κέντρου Κοινότητας, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ενδεικτικού ποσού 223,60 € προϋπολογισμού του 2018 υπέρ του ΚΑ 15.6495.0008, (έξοδα λειτουργικών δαπανών δομής Κέντρου Κοινότητας). κ. Πέτρος Βάσιλας Αντιδήμαρχος

16ο Κλείσιμο παιδικής χαράς για εκτέλεση εργασιών μόνωσης. κ. Γερμάνος Μελισσουργός Αντιδήμαρχος

17ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Τελικού – Τακτοποιητικού για το έργο «ΑΝΑΚΑ-ΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2016 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ». κ. Γερμάνος Μελισσουργός Αντιδήμαρχος

18ο Έγκριση μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης (πλην Διακήρυξης), έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλι-δωμάτων – Εργολαβία 2018» – Κ.Α. 30.7323.0001, Αρ. Μελ. 11/2018, προϋπολογισμού 400.000,00 €. κ. Γερμάνος Μελισσουργός Αντιδήμαρχος

19ο Λήψη απόφασης έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, την διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: Επισκευή αύλειων χώ-ρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου, προϋπολογισμός 420.000,00 € (ΑΔΑ: 6ΞΜ8465ΧΘ7-9ΙΔ) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. κ. Γερμάνος Μελισσουργός Αντιδήμαρχος

20ο Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της εργασίας: «Δαπάνες Καθαρι-σμού Κοινοχρήστων Χώρων» αρ. μελέτης 16/2018. Κ. Κων/νος Μπάστας Αντιδήμαρχος

21ο Διαγραφή βεβαιωμένης κλήσης λόγω ακύρωσης του ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

22ο Διαγραφή βεβαιωμένης κλήσης λόγω ακύρωσης του ΤΣΑΦΑΡΑ ΧΑ-ΡΑΛΑΜΠΟΥ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

23ο Διαγραφή βεβαιωμένης κλήσης λόγω ακύρωσης του ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

24ο Διαγραφή χρηματικού ποσού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 0798/2018 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

1. ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5. ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6. ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ

7. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

9. ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ

10. ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

11. ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ

12. ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ

13. ΔΑΣΚΑ – ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

14. ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

15. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

16. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

17. ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ

18. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

19. ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

20. ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

22. ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

23. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

24. ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

25. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

26. ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ

27. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

28. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

29. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ

30. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

31. ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

32. ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ