Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Σύμβαση έργου και όχι αορίστου χρόνου 2, του Β.Γιαννακόπουλου

Σύμβαση έργου και όχι αορίστου χρόνου 2
Στο φύλλο του «Παλμού» της 18ης
Μαΐου και σε αυτή εδώ τη στήλη, δημοσιεύθηκε ένα άρθρο μου – ρεπορτάζ το οποίο είχε ως θέμα τα όσα
συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14 Μαΐου,σχετικά με την επιβολή δύο ημερών αργίας ως πειθαρχικής ποινής, εκ
μέρους του Δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου, προς τον δημοτικό υπάλληλο και σκηνοθέτη της Δημοτικής Θεατρικής Σκηνής κ. Δημήτρη Κωτσή για μη τήρηση, εκ μέρους του δεύτερου, του ωραρίου
εργασίας του.

Την Τετάρτη 30 Μαΐου λάβαμε μια τρισέλιδη επιστολή διαμαρτυρίας από
τον κ. Δημήτρη Κωτσή, ο οποίος με κατηγορεί ότι τα όσα έγραψα είναι ανα-
ληθή και ανακριβή, ότι είχα διάθεση για διαστρέβλωση των γεγονότων, ότι
το άρθρο μου αυτό προσέβαλε βάναυσα την προσωπικότητά του, ότι το
άρθρο μου δεν έχει υποστεί ορθή δημοσιογραφική επεξεργασία και τέλος
ότι τα όσα έγραψα κατατείνουν και σε ποινικώς κολάσιμες πράξεις. Ολό-
κληρη η επιστολή του κ. Κωτσή καθώς και το άρθρο μου της 18ης Μαΐου,
στο οποίο δίνεται απάντηση από τον κ. Κωτσή, δημοσιεύονται στις σελίδες
22 και 23 του φύλλου αυτού.
Η δημοσίευση γίνεται για να αντιληφθούν οι αναγνώστες του «Παλμού»
ότι αυτά που γράφει ο κ. Κωτσής είναι ανακρίβειες και όχι αυτά που έγραφα
εγώ στις 18 Μαΐου.
Επειδή ο χώρος του «Παλμογράφου» είναι περιορισμένος, θα αναφέρω
εδώ μερικά μικρά αποσπάσματα από την απαντητική επιστολή του κ. Κωτσή
τα οποία με αφορούν γιατί αντιλαμβάνομαι ότι στην ουσία ο συντάκτης
αλλού θέλει να απευθύνει την επιστολή του. Αναφέρει, λοιπόν, ο δημοτικός
υπάλληλος κ. Κωτσής Δημήτρης:
«Σε απάντηση του από 18.05.2018 άρθρου της εβδομαδιαίας τοπικής
εφημερίδας του Δήμου Γαλατσίου, της οποίας είστε σύμβουλος έκδοσης
αλλά και συντάκτης του εν λόγω άρθρου το οποίο αποτελεί και το κύριο
άρθρο αυτής, έχω να επισημάνω τα κάτωθι αφενός προς αποκατάσταση
της αλήθειας και της διάθεσης στρέβλωσης εκ μέρους σας των πραγματι-
κών περιστατικών και αφετέρου προς άρση της προσβολής της προσωπι-
κότητάς μου εξαιτίας των όσων ανακριβών και αναληθών εκεί αναφέρονται.
(…)
»Είμαι υποχρεωμένος, απέναντι στην ιστορία της Δημοτικής Θεατρικής
Σκηνής και απέναντι στους χιλιάδες θεατές που έχουν παρακολουθήσει με
ιδιαίτερη θέρμη τις παραστάσεις της, να πάρω δημόσια θέση έτσι ώστε να
αποκατασταθεί η αλήθεια καθώς και η προσωπικότητά μου, την οποία το
συγκεκριμένο κύριο άρθρο βάναυσα προσέβαλε. Προς τούτο οφείλετε να
δημοσιεύσετε την παρούσα επιστολή μου καθώς και ένα άρθρο του ίδιου
συντάκτη με το οποίο να ανακαλείτε τα ανακριβώς και αναληθώς αναγρα-
φόμενα και να αποκαθιστάτε την αλήθεια και την ακρίβεια των γεγονότων
και αυτό να δημοσιευθεί στην ίδια θέση που δημοσιεύθηκε το επίμαχο
άρθρο σας και με ανάλογη προβολή αυτής του κειμένου σας. (…)
»Αναμένοντας την δημοσίευση του παρόντος τόσο στην ηλεκτρονική όσο
και στην έντυπη μορφή του και με τη μνεία να αποκατασταθούν τα όσα αγ-
γίζουν τα όρια της προσβολής της προσωπικότητάς μου, τα οποία κατα-
τείνουν ακόμα και σε ποινικώς κολάσιμες πράξεις (αδικήματα δια του Τύπου
διαπραχθέντα) επικαλούμαι την δημοσιογραφική σας δεοντολογία και ευελ-
πιστώ ως αναγνώστης να μην βρεθώ ποτέ ξανά στη δυσάρεστη θέση να
αναγνώσω άρθρο που δεν θα έχει υποστεί ορθή δημοσιογραφική επεξερ-
γασία.»
Αυτά που έγραφα εγώ, κ. Κωτσή, στο άρθρο μου στις 18 Μαΐου ούτε ανα-
κριβή είναι ούτε αναληθή γιατί αυτά που ανέφερα ειπώθηκαν εντός του
Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου. Δεν υπήρξαν εκ μέρους μου προσω-
πικοί χαρακτηρισμοί που να προσβάλλουν την προσωπικότητα του υπαλ-
λήλου και ούτε ήμουν εγώ αυτός που διαπίστωσε ότι δεν τηρείται από
τον κ. Κωτσή το ωράριο εργασίας του. Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ήταν εκεί-
νος που στη συνεδρίαση του Σώματος, στις 14 Μαΐου, ανέφερε ότι ο ίδιος
διαπίστωσε τη μη τήρηση του ωραρίου εργασίας του από τον κ. Κωτσή, πα-
ρουσία μάλιστα ενός μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του
Δήμου Γαλατσίου.
Και βέβαια επιμένω και επαναλαμβάνω αυτά που αναφέρει ο νόμος
3852/2010 στο άρθρο 58 για τις αρμοδιότητες του δημάρχου: «Είναι προ-
ϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσω-
πικού του Δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις
για τον διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση
πειθαρχικού ελέγχου».
Τέλος, αυτά τα οποία αναφέρετε κλείνοντας την επιστολή σας, κ. Κωτσή,
για «ποινικώς κολάσιμες πράξεις» δεν με αγγίζουν ούτε με φοβίζουν. Αν νο-
μίζετε ότι το άρθρο μου σας προσέβαλε, μπορείτε κάλλιστα να προσφύγετε
στη δικαιοσύνη. Και μακάρι όλα τα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται γενικά
στον Τύπο, να τυγχάνουν της δικής μας δημοσιογραφικής επεξεργασίας.
Όσο για τον τίτλο του άρθρου μου, δεν είναι καθόλου διλημματικός ή παρα-
πλανητικός. Δεν λέω «ή αορίστου χρόνου ή σύμβαση έργου». Είμαι ξεκάθα-
ρος ως προς αυτό το θέμα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα έπρεπε
σκηνοθέτης στο επάγγελμα να είναι δημοτικός υπάλληλος και να έχει συμ-
βαση αορίστου χρόνου με τον Δήμο. Θα έπρεπε να έχει σύμβαση έργου ορι-
σμένου χρόνου όπως συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα ΔΗΠΕΘΕ. Έτσι θα είχαν
την δυνατότητα οι Γαλατσιώτες και όχι μόνο να παρακολουθούν παραστάσεις
κι άλλων, πιο καταξιωμένων στο χώρο τους, σκηνοθετών.